(Minghui.org)

כל מתרגלי הדאפא מהעיר הולודאו, מחוז ליאונינג, מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר שנה סינית חדשה טובה.

מתרגלי דאפא מנפת צ'יאוקואו, בעיר ווהאן מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד שנה סינית חדשה טובה.

מתרגלי דאפא צעירים מסין מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הנערץ שלנו שנה סינית חדשה טובה.

מתרגלי דאפא מהעיר דאליאן שולחים למאסטר ברכת שנה סינית טובה

כל מתרגלי הדאפא מהעיר שאנגג'י שבמחוז היילונגג'יאנג מאחלים למאסטר שנה סינית חדשה טובה.

מתרגלי דאפא מהעיר האילון שבמחוז היילונגג'יאנג שולחים איחולי שנה סינית חדשה טובה למאסטר הנפלא והנערץ שלנו:בהוקרת כבוד מאחלים למאסטר הנערץ שנה חדשה טובה!

מאסטר, עבדת קשה! התלמידים שלך מתגעגעים אליך!

מאסטר, אנא, תנוח דעתך, התלמידים שלך יעריכו את ההזדמנות האחרונה שהמאסטר הנפלא והרחום יצר עבורינו בסבלנות אדירה. נבצע היטב את שלושת הדברים כפי ש"תלמידי הדאפא של תקופת תיקון הפא" צריכים לעשות, נצדיק את ההצלה הרחומה והמפרכת של המאסטר ונצעד היטב ובצורה חיובית בשלב האחרון של דרך תיקון הפא.

מתרגלי דאפא מהעיר האילון, מחוז היילונגג'יאנג.

כל מתרגלי הדאפא מנהר דאליאן, נפת יילאן, מחוז היילונגג'יאנג שולחים למאסטר ברכת שנה סינית חדשה טובה!

כשמגיע פסטיבל האביב הסיני אנחנו מתגעגעים למאסטר אף יותר. אנו מתכבדים לשלוח את איחולי השנה החדשה למאסטר הנפלא, הרחום והנערץ שלנו: עבדת קשה! התלמידים שלך מאוד מתגעגעים אליך!

כל מתרגלי הדאפא מנהר דאליאן, נפת יילאן, מחוז היילונגג'יאנג.

16 בינואר, 2004.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר מיאניאנג, לרבות נפת סאנטאי, נפת אן, נפת פינגוו, נפת ביישואן, העיר ג'יאנגיואו ונפת זיטונג במחוז סיצ'ואן מאחלים למאסטר פסטיבל אביב שמח!

כל מתרגלי הדאפא מהעיר מיאניאנג.

מתרגלי דאפא מאזור דונגינג, מחוז שאנדונג מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד שנה סינית חדשה טובה.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר האילון שבמחוז היילונגג'יאנג מוסרים את איחוליהם הנשגבים ביותר למאסטר הנערץ.

אנו שולחים ברכת שנה סינית טובה למאסטר הרחום והנפלא שלנו:

מאחלים למאסטר הנערץ שלנו שנה חדשה טובה!

מאסטר, עבדת קשה! אנחנו מתגעגעים אליך!

מאסטר, אנא תנוח דעתך, נצעד היטב ובצורה נכונה בשלב האחרון של הדרך, נבצע היטב את שלושת הדברים כפי ש"תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא" אמורים לעשות ונמלא את ההתחייבות ההיסטורית שלנו לסייע למאסטר בתיקון הפא. נהיה ראויים לתואר המקודש של "תלמידי דאפא מתקופת תיקון הפא".

כל מתרגלי הדאפא מהעיר האילון, מחוז היילונגג'יאנג.

מתרגלי דאפא מהעיר דאליאן מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד שנה חדשה טובה.

כל מתרגלי הדאפא מבייג'ינג מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד פסטיבל אביב שמח.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר ליאויואן שבמחוז ג'ילין שולחים למאסטר הנערץ ברכת שנה סינית טובה.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר ייצ'ון, מחוז היילונגג'יאנג מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הכל כך נערץ, מוערך ונפלא, שנה חדשה טובה.

מאסטר כל כך נפלא נערץ ומוערך, שנה טובה! התלמידים שלך מתגעגעים אליך.

מאסטר, עבדת קשה!

שום שפה לא תוכל לתאר את ההצלה הרחומה והמפרכת שאתה נותן לתלמידים שלך, אנחנו יכולים רק להתאמץ בחריצות הלאה במסלול הטיפוח ולצעוד היטב בשלב האחרון בנתיב תיקון הפא.

מוסרים בהוקרת כבוד כל מתרגלי הדאפא מהעיר ייצ'ון

13 בינואר 2004.

כל מתרגלי הדאפא שעצורים באופן בלתי חוקי באזור שניאנג שולחים את אחוליהם הלבביים למאסטר הנערץ

אנא הרשה לי לייצג את כל מתרגלי הדאפא שעצורים באופן בלתי חוקי וסובלים את הרדיפה באזור שניאנג ולשלוח את איחולינו הלבביים למאסטר הנערץ שלנו! תודה לך מאסטר על טוב ליבך והצלתך! מאחלים למאסטר שנה טובה!

מתרגלי דאפא מהעיר האיצ'נג, מחוז ליאונינג שולחים למאסטר את איחולי השנה החדשה: שנה טובה!

מתרגלי דאפא מבייג'ינג מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הנערץ פסטיבל אביב שמח!

מאסטר, עבדת קשה!

מאחלים, בהוקרת כבוד, מתרגלי דאפא מבייג'ינג

ינואר 2004

מתרגלי דאפא מנפת הולאן שבמחוז היילונגג'יאנג מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד שנה טובה.

מתרגלי דאפא מהעיר באודינג שבמחוז ההביי מוסרים את ברכת השנה הסינית החדשה למאסטר הנערץ!

עם בואו של הפסטיבל הסיני המסורתי – ראש שנת הירח הסינית, כל מתרגלי הדאפא מהעיר באודינג שולחים את איחוליהם הלבביים למאסטר הרחום והנפלא:

מאסטר, שנה טובה!

עבדת קשה!

הא-שי!

הרדיפה נמשכת כבר חמש שנים וסייענו למאסטר לבצע את תיקון הפא במשך חמש שנים. בהתחלה איבדנו את מה שעשינו, אך באמצעות לימוד הרצאות הפא של המאסטר במקומות שונים והשיפור שלנו בטיפוח, אנחנו יותר שקולים ואנחנו מצליחים לשתף פעולה יותר ויותר. בעתיד, נמשיך לבצע היטב את שלושת הדברים שהמאסטר דורש מאיתנו, "לחשוף את מעשי הרוע המקומיים לציבור המקומי", לסבול אחד את השני ולהשתפר כשלם. נגשים את ההתחייבות המופלאה שלנו עם המחשבות הנכונות והמעשים החיוביים, נטפח את עצמנו כדי להפוך לחסרי אנוכיות ולאלטרואיסטים ונצדיק את ההצלה הרחומה והמפרכת של המאסטר.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר באודינג

כל מתרגלי הדאפא מהעיר מארצ'ינג, מחוז ההביי, שולחים איחולי שנה טובה למאסטר הנפלא והנערץ שלנו! מאסטר, שנה טובה!

מתרגלי דאפא מהכפר מינג, מחוז ההביי שולחים למאסטר את ברכות השנה הסינית החדשה: מאסטר, שנה טובה! עבדת קשה! התלמידים שלך ינהגו היטב, אנא, תנוח דעתך!

מתרגלי דאפא מהעיר שיג'יאהג'ואנג, מחוז ההביי מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הנערץ שנה טובה.

כל מתרגלי הדאפא ממחוז ההנאן, לרבות העיר ג'ואוקואו, העיר שיאנגצ'נג, נפת שנצ'יו, נפת האנצ'נג, נפת לויי, נפת טאיקאנג, נפת הואייאנג, נפת פוגואו, נפת שיהואה ונפת שאנגשווי מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הנערץ שלנו שנה טובה!

כל מתרגלי הדאפא מהעיר דאצ'ינג שבנפת היילונגג'יאנג מאחלים בהוקרת כבוד למאסטר הנערץ שנה טובה.

כל מתרגלי הדאפא מהעיר ההגאנג מאחלים שנה טובה למאסטר בהוקרת כבוד!

אנחנו מתגעגעים למאסטר אף יותר כשמגיע פסטיבל האביב. עם בואו של פסטיבל האביב הסיני, כל מתרגלי הדאפא מהעיר האגאנג שולחים את הוקרת הכבוד הנשגבת ביותר למאסטר הנפלא והנערץ. אנחנו מאחלים למאסטר שנה טובה, ופסטיבל אביב שמח!

נצדיק את ההצלה ואת טוב הלב של המאסטר, נבצע היטב וביציבות את שלושת הדברים, נצעד היטב ונגשים את התחייבותינו ההיסטורית!

שולחים בהוקרת כבוד כל מתרגלי הדאפא מהעיר האגאנג

18 בינואר 2004

מתרגלי דאפא מהעיר ג'יאהמוסי שבמחוז היילונגג'יאנג מאחלים למאסטר בהוקרת כבוד שנה סינית טובה.