(Minghui.org) הציור מתאר אירוע אמיתי מסין, המתואר במאמר ראש הכפר מוביל את כל הכפר לפרוש מהמק"ס.

כיום, סינים רבים בסין מבינים שתמיכה במפלגה הקומוניסטית הסינית והארגונים המסונפים לה שווה למעשה לתמיכה בפשעיה, המוגדרים כיום כפשעים נגד האנושות. ראה: קצירת איברים בכפייה.

לפיכך פורשים סינים רבים מהמפלגה וארגוניה, באמצעות אתר אינטרנט שיוחד לכך. המהפכה השקטה הזאת מתרחשת כבר שנים מספר, ומתעצמת. כיום הגיע מספר הפורשים מהמק"ס וארגוניה ל- 355,912,180 .