Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

גרמניה: אזרחים מזועזעים מהזוועות שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית

מרץ 10, 2008 |   מתרגל פאלון דאפא מגרמניה

ב-23 בפברואר 2008 מתרגלי פאלון דאפא בעיר האלה הציבו בכיכר מצגת להבהרת האמת. אנשים הזדעזעו וכעסו לאחר שקראו כיצד המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מענה באכזריות מתרגלי פאלון גונג.

 תושבי העיר האלה עוצרים כדי לשמוע אודות הפאלון גונג ואודות הרדיפה

אישה אחת ניגשה אל המתרגלים ושאלה: "האם זה קורה עכשיו? איך הם יכולים להתנהג בצורה כזאת? יש להפסיק מיד את הרציחות האלו ואת האכזריות הזו".

אם שנשאה את ילדה בזרועותיה חתמה על עצומה הקוראת להפסקת הרדיפה לאחר ששמעה כיצד המק"ס קוצרת איברים בכוח ממתרגלי פאלון גונג ומוכרת אותם. בנוסף היא גם ביקשה מבעלה לחתום על העצומה.

שני סטודנטים מסין הגיעו לשוחח עם המתרגלים. אחד מהם אמר "אנחנו יודעים שרודפים אתכם. כל הסינים מעבר לים יודעים על כך. אני בהחלט אקרא את מה שנתת לי". במהלך היום יותר ויותר אנשים באו וחתמו על העצומות, וכמה מהם הצטרפו למתרגלים בזמן שתרגלו.