Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגלת מטיאן-ג'ין נמצאת במעצר מעבר לזמן המותר בחוק; נעצרה בשל קריאה בספר של פאלון גונג

יאנ' 31, 2017 |   כתב מינג-הווי סטיאן-ג'ין, סין

(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הֶה ג'ינג, תושבת טיאן-ג'ין, מוחזקת במעצר במרכז המעצרים של מועצת הֶה-דונג במשך יותר מ-60 יום, 30 יום מעבר לזמן המותר בחוק. אחרי 30 יום חייב משרד התביעה לאשר את המעצר. עורך דינה של גב' הֶה טען שהתיק שלה לא הועבר כלל למשרד התביעה.

ב-18 באוקטובר 2016 נעצרה גב' הֶה בת 33 בבית חברה בשעה שקראה בספר של הפאלון גונג ביחד עם חמישה מתרגלים נוספים. המשטרה אמרה שגב' הה תיעצר למשך חודש ימים בשל תרגול בפאלון גונג. אולם גם לאחר שתם חודש המעצר היא לא שוחררה.

נספח:

לשון סעיף 69 בחוק הפלילי של סין:

אם גוף הביטחון הציבורי מוצא לנחוץ לעצור עציר, הוא יגיש תוך 3 ימים בקשה למשרד התביעה לבחון ולאשר את המעצר. תחת נסיבות מיוחדות, אפשר יהיה להאריך את הגבלת הזמן להגשת הבקשה הזאת ביום אחד ועד 4 ימים. באשר למעצר של חשוד רציני המעורב בפשעים שבוצעו ממקום אחד לשני, שוב ושוב, או בכנופיה, אפשר יהיה להאריך את הגבלת הזמן להגשת הבקשה לבחינה ואישור עד 30 יום. משרד התביעה יחליט לאשר את המעצר או לא בתוך 7 ימים מיום קבלת הבקשה הכתובה לאישור, על ידי גוף הביטחון הציבורי.