Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תרבות סין: יופיו של הגו-צ'ין – ישר ועמוק

יוני 26, 2017 |   ג'י ג'ן

(Minghui.org)

הגו-צ'ין (Guqin) הוא כלי נגינה בעל שבעה מיתרים שיש לו היסטוריה ארוכה ומשמעות תרבותית עמוקה. מלומדים ופקידים קדומים נהגו להביע את נכונותם לשיפור עצמי, להרמוניה משפחתית, להבאת תועלת לאנשים ולחיפוש אחר שלום לחברה. לכן הפך הגו-צ'ין לסמל של האינטלקטואלים. ב"לי-ג", אוסף עתיק של כתבים סיניים נכתב: "אינטלקטואל אינו נפרד סתם כך מהגו-צ'ין או מה"סה" (כלי מיתר אחר) שלו. קונפוצ'יוס אמר פעם: "פתח את הרגש עם השי-ג'ינג (אוסף שירים עתיק), פעל בהתאם לסטנדרטים מוסריים ותגיע לבגרות בהרמוניה בעזרת המוסיקה".

אמנות הגו-צ'ין מתמקדת ביופי האידיאלי, והיא מדגישה את המשמעות הפנימית ולא את הרושם שבעיצוב. ההבנה שלה עוברת את גבולות המוסיקה ומסמלת את ההרמוניה בין האדם לטבע, בין השמים לארץ ובין המושג של גוף למושג הנפש. לכן היא מכשיר לשיפור עצמי, להארה לרמות גבוהות יותר ולהקניית תרבות לכל האנשים. אנשים דיברו לעתים קרובות על המוסריות של הגו-צ'ין או על הטאו של הגו-צ'ין. "הטקסים של הגו-צ'ין", ספר עתיק שנכתב על-ידי קאי יונג מצהיר: "בזמנים הקדומים, פו-שי יצר את הגו-צ'ין כדי לאפשר לאדם לשמור על עצמו מסטייה וכדי לשמור מרחק מתאווה, כך שהאדם יוכל להשתפר בצורה רציונאלית ולחזור למקור". ביואה-ג'י, אוסף כתבים סיניים עתיקים נכתב: "המוסריות היא שורש הרגש; המוסיקה היא הפרח של המוסריות". מוסיקה ברמה גבוהה היא ביטוי של החוק השמימי. כשמישהו מעריך מוסיקה כזו הוא בעל תרבות מוסרית והוא מרומם מבחינה נפשית.

"בזמנים קדומים אצילים היו צריכים להתאמן בגו-צ'ין עם מחשבה ולב ישרים, במטרה להשיג הרמוניה של גוף ונפש. לאינטלקטואלים מוכרים רבים שנודעו ביכולתם לנגן על הגו-צ'ין, היו מוסריות גבוהה ואמות מידה מוסריות. להתגורר במקום ציורי ולתרגל בגו-צ'ין בכנות, בכבוד ובנפש רגועה, מאפשרים לאדם להגיע להרמוניה עם הטבע ולהתעורר לרמה גבוהה יותר. זהו בדיוק מה שגי'-קאנג, אינטלקטואל סיני קדום כתב בשירו:

"לראות ברבורים שבים, לפרוט על חמשת המיתרים. להתפנק בשלום עם הטבע, המחשבה צפה לדרך גבוהה יותר".

גם בתוך סביבה מבולבלת אדם יכול עדיין לשמור על מחשבה רגועה וטהורה ולתרגל את הגו-צ'ין ללא הפרעות. כפי שתיאר טאו יואן-מינג, אינטלקטואל סיני מימי קדם:

"לחיות בעולם האנושי, שום רעש אינו מגיע. אדם יכול לשאול: איך משיגים זאת? שלווה המלווה מחשבה נשגבה".

תרגול גו-צ'ין תלוי במידה רבה במחשבתו של האדם. מחשבה טהורה מובילה למוסיקה ישרה. מחשבה מרוממת מובילה למוסיקה עמוקה. משמעויות כאלו יגעו הלאה בלב המאזין ויהדהדו את המוסריות ואת הרוממות הנישאות במוסיקה. למעשה תרגול גו-צ'ין והאמנויות בכלל הם כאלה.