Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

רדיפת מתרגלי פאלון גונג בכלא יון-נאן

אוק' 7, 2018 |   מתרגל פאלון גונג מפרובינציית יון-נאן

(Minghui.org)

בסין מתייחסים אל מתרגלי פאלון גונג, הנכלאים ללא עילה חוקית, אחרת מאשר לפושעים מורשעים רגילים. כשאסירים פליליים מגיעים לכלא, שלושת החודשים הראשונים שלהם הם הכשרה על סדרי הכלא, כמו תקנות, תרגילי סדר והעבודה בכלא.

ואילו מתרגלי הפאלון גונג מוכנסים ישירות למאסר מבודד בניסיון לכפות עליהם לוותר על אמונתם. הם מושפלים, מוכים, ועוברים עינויים כשידיהם כפותות מאחור.


איור המדגים עינויים: תלייה בידיים כפותות מאחור

הכתבה הזאת מתעדת 4 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שנרדפו בכלא יון-נאן מ-2010 ועד ל-2015.

מר ג'אנג ליאנג

נשלח ב-2012 לכלא ל-3 שנים ובמשך שלושת החודשים הראשונים הוחזק בבידוד. הוא לא יכול היה לשאת את ההתעללות האינטנסיבית וכתב בסופו של דבר הצהרה בה הוא מוותר על אמונתו.

ב-2014 הוא החל להרהר על מה שעשה. אחרי שיצא מהבידוד, הוא הצהיר שהצהרתו בטלה ומבוטלת והודיע שהוא ימשיך לתרגל פאלון גונג.

הסוהרים הורו ל-4 אסירים לאזוק את ידיו מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ולשים אותו בתוך כלוב מתכת המיועד לאסירים אלימים. כשרק בהונות רגליו נוגעות ברצפה, ידיו כפתו את ידיו מאחורי גבו בשתי מערכות של אזיקים.

מהשעה 10 בלילה ועד 8 למחרת בבוקר קשרו אותו בעזרת אזיקי ידיים ורגליים ל"מיטת מוות" ממתכת. זה נמשך כך במשך 3 ימים עד שלא יכול היה לשלוט עוד על תפקודי גופו והחל להזות.


איור: מיטת המוות

מר מאו דאן-שין

בשנות ה-40 נשלח בסוף 2012 ל-4 שנים לכלא. במשך 4 חודשים הוחזק במאסר מבודד. ב-15 מהימים האלה אזקו את רגלו ואת שתי ידיו בתנוחה בה נאלץ לעמוד.

קיללו אותו, הרביצו לו, הרעיבו אותו, חשפו אותו לקור ולא התירו לו להתרחץ או לכבס את בגדיו. כמו כן לא הייתה לו גישה לשתיית מים או להליכה לשירותים.

לאחר מכן כפו עליו לשבת על ספסל זעיר במשך 3 ימים שכללו 14 שעות ללא תזוזה. העינוי הזה הסתיים רק לאחר שנחלש חמורות ולא יכול היה לעכל את האוכל. במשך כל תקופת כליאתו בכלא הוא הוחזק בבידוד.

מר מא יו-יונג

כשנגזר דינו לכלא ב-2012 הוא התנגד לכליאתו בשביתת רעב. הוא עונה באמצעות "האכלה" בכוח ובכפייה.

ב-2015, אחרי שהועבר לחלק אחר בכלא, סגרו אותו במאסר מבודד ועינו אותו. כמו כן כפו עליו עבודה קשה כל יום מ-6 בבוקר ועד 2 לפנות בוקר למחרת.

מר גאו-דזה-מנג

אחרי שנגזר דינו לכלא ב-2014 הוא נחשף לצורות שונות של עינויים והתעללות עד שאיבד את הרצון לחיות. הוא השתמש בלהב של מחדד עפרון כדי לחתוך את וריד הצוואר. אבל הלהב היה קטן מדי כדי לחדור לכלי הדם וכך ניצל [*הערת עורך: התאבדות אינה הולמת או תואמת לעקרונות הפאלון גונג. אין על מתרגלים להשתמש בתגובה זו לרדיפה].

לאחר מכן ניסה לחתוך את העורק בידו השמאלית. למחרת בבוקר, כשמר גאו לא יצא מהמיטה, אחד האסירים הבחין שהוא ניסה להתאבד. מר גאו נלקח לבית החולים של הכלא, שם חיטאו את הפצע וטיפלו במקום הפגוע.

אחרי שמר גאו שוחרר מבית החולים, הסוהרים הורו ל-5 אסירים לאזוק את ידיו ורגליו ולנעול אותו בכלוב מתכת. ידו הימנית הייתה כפותה למיטה בתוך בכלוב ובלילה כפתו גם את רגליו בעודו ישן.

בסופו של דבר מר גאו לאו יכול היה לשאת את ההתעללות. הוא כתב נגד רצונו הצהרה בה הוא מוותר על אמונתו.

הסירו לו את האזיקים מהרגליים. אך ידו נותרה כפותה למיטה. לאחר מכן נעלו אותו בחדר קטן עד ליום שחרורו.