(Minghui.com)

הצהרה בקשר למשפטי-ראווה צפויים בסין

העולם צופה באי אמון כיצד הממשל בסין מקיים משפטי-ראווה כדי לגזור את דינם של מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע. השלטון כבר הורה לעורכי הדין בסין שלא להגן על האזרחים החפים מפשע האלה, אלא אם יסכימו לתעמולה הממשלתית [יוותרו על הפאלון גונג]. כמו כן לא מרשים לאף אחד מהקהילה הבין לאומית לייצגם במשפט. זה ברור שהאשמות נגד האנשים האלה פוברקו ללא עילה חוקית, וכפי שצוין על ידי הנציג השוויצרי הקבוע באומות המאוחדות הן בניגוד לחוקה של הרפובליקה של סין העממית ובניגוד לאמנת זכויות האדם שהממשלה הסינית חתמה עליה לאחרונה.

פאלון גונג היא שיטת טיפוח-תרגול לפי מסורת הצ'יגונג הסינית המסורתית לריפוי וכושר גופני. היא גם שיטה רוחנית המקדמת את הערכים "אמת-חמלה-סובלנות" מידות אוניברסליות המתעלות מעל תרבות, גזע וגבולות ארציים. בה בעת שפאלון גונג מקבלת פופולריות והכרה בעולם הרחב, היא נרדפת באופן ברוטלי ביותר בסין מאחר שמספר מתרגלי הפאלון גונג עולה בהרבה מעל מספר חברי המפלגה הקומוניסטית הסינית כולה, ומאחר שגם רבים מחברי המפלגה מתרגלים בשיטה זו.

פאלון גונג אינה פוליטית וגם לא מתנגדת לממשלה כלשהי. פאלון גונג היא, בדומה לטאי-צ'י, שיטה פופולרית המשפרת את הבריאות ואת הרווחה הרוחנית של אנשים. אם הממשלה הסינית הייתה מנסה להבין את השיטה, הייתה מגלה את הטבע החיובי שלה. והיא לא הייתה מתנכלת לאנשיה בצורה בה היא נוהגת. כל הפעילויות של פאלון גונג פתוחות חופשי לציבור ואנחנו תמיד מוכנים לעזור לממשלה הסינית להשיג הבנה אובייקטיבית של השיטה. אנחנו מפצירים בממשלה הסינית ליישב את הנושא בשלום על ידי דיאלוג ישיר ולהפסיק את מדיניות הדיכוי, משום שאף אחד לא רוצה לראות שהממשלה מאבדת את האמון והביטחון של 100 מיליון מאזרחיה.

אחנו מוצאים שמן הראוי לגנות את המדיה שבניהול המדינה המעורבת במאבק השמצות נגד הפאלון גונג ומשתמשת במידע מפוברק. אנחנו דורשים שהממשלה הסינית תשחרר מיידית את מתרגלי הפלון גונג העצורים, ותבטל את ההוראה לעצור את מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון גונג.

יש להתיר לאנשים הסיניים לממש את הזכות לחופש האמונה, חופש ההִתְאַסְּפוּת וחופש הביטוי, המוצהרים באופן ברור בחוקה של רפובליקת סין העממית. להעמיד למשפטמתרגלי פאלון גונג בגלל שניסו לממש את הזכויות שניתנו להם, עושה צחוק מאותה חוקה שאמורה להביא לשליטה של צדק במדינה. אלו הם האינטרסים של המדינה, הממשלה והאזרחים לכבד כל זכות חרויות היסוד של הפרט. אנחנו עדיין מקווים לזאת עם העזרה והתמיכה של הקהילה הבין-לאומית.

הנושא הזה יכול להיפתר על ידי דיאלוג ישיר עם הממשלה הסינית.

הנהלת עורכי מינג-הווי ומתרגלי פאלון גונג בצפון אמריקה.