(Minghui.org)

המאסטר אמר:

"החומר והנפש הם של דבר אחד." ("ג'ואן פאלון")

אני מבין שכשאנחנו נתקלים בדרישות ברמות שונות במשך תקופת תיקון הפא, הגופים המקבילים ברמות האלה הם הגוף האלוהי שתוקן מהפא. זוהי ההתגלמות של המיקום המקורי שלנו ברמה הזאת, שהיא טהורה ונפלאה באופן שאין דומה לה.

אם קיימות שם כמה מחשבות, אפילו כמות קטנטנה, במוחות שלנו שלא מתאימים לתקנים של היקום החדש, החלקים מהגופים שלנו שמתאימים למחשבות האלו עדיין יהיו ביקום הישן וירוסנו על ידי כל האלמנטים הישנים והלא נכונים. החלקים האלו יכולים בהחלט לא להגיע לתקנים הטהורים שנדרשים מהיקום החדש. למרות שהמתרגלים מזהים את ההוויות האמיתיות שלהם, מבדילים את ה"מחשבות הרעות במוחותיהם, קארמה, ומושגים רעים או התערבות חיצונית," ובאופן פעיל מסלקים אותם, אז החלקים המתאימים של הגוף יתוקנו על ידי הפא ויטמעו בדאפא.

המאסטר אמר,

"אני אומר לכם ללמוד יותר את הפא, לוותר יותר על ההחזקות ולהניח לכל מיני דעות אנושיות, כך שלא רק תיקחו אתכם חלק מסוים אלא תגיעו לשלמות." ("יסודות להתקדמות במרץ", "להתמוסס בתוך הפא")