(Minghui.org)

במהלך 11 השנים האחרונות, הגוף העיקרי של תלמידי הדאפא - התלמידים בסין - המשיכו ללכת בנתיב "הדרך הגדולה ללא צורה" כשהם מתנגדים לרדיפה וממשיכים באימות הפא. תוך מיקוד מאמציהם בהבהרת האמת על הפאלון גונג וחשיפת התמונה האמיתית של הרדיפה, הם הפיצו את האמת על פני כל רחבי.סין. הנתיב של ה"דרך הגדולה ללא צורה" שתלמידי הדאפא עברו כגוף אחד, הכניס פחד לליבה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

עם התקדמות תיקון הפא, הרשע צומצם בכמויות גדולות והמצב נרגע יותר באזורים רבים, אך המק"ס לא הפסיקה את הרדיפה, ו"משרד 610" השייך למק"ס מנסה עדיין לשמר את הרדיפה של הפאלון גונג על ידי שליטה על: ממשלת סין, ביטחון המדינה, ביטחון הציבור, ומערכות המשפט ברמות השונות, ואפילו במפעלים ומוסדות ממשלתיים. אנשים רבים אשר שמעו את העובדות והאמת, אך לא הבינו ולא הסכימו לקבלן, ויש כאלה שעדיין מחכים להצלה. בגלל זה, בזמן שהעניינים מגיעים לשלביהם האחרונים, זה נעשה עוד יותר חשוב שתלמידי הדאפא בסין ימשיכו להתקדם היטב בנתיב של "הדרך הגדולה ללא צורה", לטפח את עצמם היטב, ולהציל אנשים על ידי הבהרת האמת ממוקדת יותר, קפדנית יותר, והגיונית יותר.

מכיוון שהסביבה נעשתה פחות מחמירה, ההחזקות האנושיות של אחדים מתלמידי הדאפא בסין כבר נחשפו. אחד הביטויים לכך הוא הרצון שלהם לעשות דברים בקנה מידה גדול ומיוחד, כגון ארגון ועידות פא בקנה מידה גדול, הקמת כלי תקשורת מנקודת מבט של צד שלישי בסין, ומיקום עצמם כאחראים על מחוז או עיר – חלקם אפילו תומכים בהקמת תשתית תיאום ברמה הלאומית בשלב זה של צומת דרכים, וכו'. למעשה, לא רק שדברים אלה חושפים את ההחזקות האנושיות שלהם, הם גם מספקים תירוצים למק"ס להמשיך את הרדיפה.

אנו מקווים שיותר תלמידי דאפא בסין יפעלו היטב בלימוד הפא ובטיפוח עצמם, ויפסיקו להעניק במה להחזקות אנושיות אלה, למילים, ולמעשים. יהי רצון שימשיכו ללכת היטב בנתיב "הדרך הגדולה ללא צורה" ויתמידו בהבהרת האמת על הפאלון גונג בצורה טובה, ועל ידי זאת יצילו את אנשי העולם, בהתמדה וביעילות, וישלימו את המשימות ההיסטוריות שלהם.