(Minghui.org)

כמה עורכי דין מבייג'ינג שהגנו על שלושה מתרגלי פאלון גונג בבית הדין בג'או-יואן, פנו בדצמבר 2010 במכתב משותף לבית דין הביניים ומשרד התביעה ביאן-טאי, לבית הדין הגבוה ומשרד התביעה בשאן-דונג, לבית הדין העליון ומשרד התביעה בבייג'ינג, למחלקת הביטחון הציבורי, לוועדות הייעוץ הפוליטי ולוועדות העממיות בכל הדרגים, כשהם מאשימים את הבכירים בבית הדין בג'או-יואן, את משרד התביעה והמשטרה שהפרו במשותף את החוק, כשמנעו מעורכי הדין לפגוש את לקוחותיהם, מנעו מהם גישה למסמכים ולא אפשרו להם להיות נוכחים בשימועי בית הדין.

מתרגלי הפאלון גונג מר קאו, גב' סונג, מר יאנג ועוד חמישה מתרגלים מג'או-יואן נעצרו באופן בלתי חוקי בחודשים מאי עד אוגוסט 2010 על-ידי סוכנים מקומיים של "משרד 610". הם הוחזקו בתאים נפרדים במרכז לשטיפת מוח של מכרה הזהב בלינג-נאן במשך זמן רב, שם הוכו, עונו ונחקרו. במשך כל זמן מעצרם לא ניתנה רשות ביקור למשפחותיהם.

ואלו הפרות החוק מלבד האמור לעיל:

בעקבות מעצרם של המתרגלים במאי 2010, שכרו מספר משפחות של מתרגלים עורכי דין מבייג'ינג. עורכי הדין ביקשו להיפגש עם המתרגלים אך נענו בסירוב על ידי מנהל מרכז המעצרים המקומי.

השופט ליו יונג-וון שטיפל במקרה דחה את בקשת עורכי הדין לקבל גישה לרישומי בית הדין. מספר מתרגלים הועברו למקום סודי לפני השימוע. המשפחות ועורכי הדין לא קיבלו הודעה על מקום הימצאם.

בכירים בבית הדין בג'או-יואן שיקרו לעורכי הדין בטענה שהנאשמים אינם מעוניינים לשכור עורכי דין ושהם לא מסכימים שמשפחותיהם ישכרו עבורם.

ב-5 בדצמבר 2010 בכירי בית הדין קיימו משפט חשאי במרכז המעצרים של ג'או-יואן. עורכי הדין מבייג'ינג הגישו מסמך רשמי הנוגע לפעולות הבלתי חוקיות שבוצעו על-ידי הבכירים בבית הדין בג'או-יואן, על-ידי משרד התביעה ומרכז המעצרים.

המסמך ששלחו עורכי הדין הוא כלהלן:

ראשית, הבכירים בבית הדין בג'או-יואן מנעו מהמתרגלים את זכותם להגנה ומנעו מעורכי הדין את זכותם להגן על הנאשמים. בית הדין עצר אותם באופן בלתי חוקי וערך להם משפט חשאי .

בכירים בבית הדין מנעו מהמתרגלים את זכותם החוקית להגנה בטענה שהמתרגלים הנאשמים אינם רוצים לשכור עורך דין, ולכן מנעו מעורכי הדין לפגוש אותם, זוהי הפרה של החוקה הסינית ושל זכויותיהם הבסיסיות כאזרחים.

לפני השימוע בבית הדין הוחזקו המתרגלים במקום בלתי ידוע במקום במרכז מעצרים מה שמהווה מעצר בלתי חוקי.

הבכירים בבית הדין ערכו משפט חשאי בסוף שבוע, בכירים במשטרת ג'או-יואן סירבו לבקשת המשפחות לבחון את נהלי בית הדין וסירבו לבקשת עורכי הדין להיות מעורבים.

שנית, הבכירים במרכז המעצרים בג'או-יואן מנעו מעורכי-הדין את זכותם להיפגש עם לקוחותיהם.

מחלקת המשטרה במרכז המעצרים של ג'או-יואן היא רק הזרוע המבצעת המספקת מעצרים זמניים לחשודים פליליים ונלאשמים לפני משפט. כשעורך דין מגיש בקשה לפגוש בלקוחותיו, אין כל סיבה תקפה לבכירי מרכז המעצרים לדחות את הבקשה. הם מנעו מעורכי הדין את זכותם לפגוש בלקוחותיהם ומהנאשמים את זכויותיהם בעודם עצורים.

שלישית, כשעורכי הדין האשימו את בכירי מרכז המעצרים שסירבו לארגן פגישה ביניהם לבין לקוחותיהם, משרד התביעה התעלם מעורכי הדין ולא תיקן את מעשיהם הבלתי חוקיים של הבכירים האלה.

במהלך התקופה בה נבחן התיק על ידי משרד התביעה בג'או-יואן, מר קאו היה עצור באופן בלתי חוקי. התובעים ידעו על כך אבל אפשרו עדיין את המשך הפעילות הבלתי חוקית הזאת.

עורכי הדין מבייג'ינג הצהירו בסוף המסמך: "במטרה להגן על כבוד החוק, המחלקות הרלוונטיות נדרשות לחקור את הבכירים במחלקות השונות של בית הדין בג'או-יואן, משרד התביעה, משרד הביטחון הציבורי ואת המוציאים לפועל בשטח באשר לאחריות הפלילית שלהם."