(Minghui.org)

לאחרונה היו אנשים שהפיצו את הוראת הפא של המורה שהועברה לקבוצות קטנות של תלמידים החיים בקהילה הבין-לאומית מחוץ לסין. יש מתרגלים שהפיצו אותם באינטרנט, יש שאספו אותם לטקסט כתוב, ויש כאלו שאפילו שלחו אותם לסין ביחד עם הקלטות קוליות, כשהם מורים למתרגלים בסין להפיץ אותם באופן רחב יותר בתוך סין. הטקסטים האלה שנאספו ללא אישור הינם כתבים מזויפים; בין אם זה מחוץ לסין או בתוך סין, כל מי שרשמו אותם כטקסט או ביצעו הקלטות אחראים לוודא שהם יושמדו.