(Minghui.org)

工笔画:莲פרח הלוטוס

פרח לוטוס נקי, אבן ג'ייד לבנה יוצאת מהבוץ יפהפה וללא רבב כפרח, יחד עם זאת לא פרח האציל והקדוש לא הוכתם על האדמה פריחת הלוטוס משקפת אין ספור קרני אור של  זריחה.