(Minghui.org)

בכירים ממשרד בטחון הציבור של מחוז נונג-אן מנסים לתבוע שבעה מתרגלי פאלון גונג ממחוז נונג-אן. שוטרים עצרו את המתרגלים האלה שלא כחוק, וכלאו אותם במרכז המעצריים. רוב המתרגלים האלה עונו במהלך חקירתם.

עורכי דין אינם מורשים להגן על לקוחותיהם

מאז מאי 2013, עורכי דין רבים קמו להגן על המתרגלים האלה בבית המשפט. אבל כל הגורמים הרשמיים המעורבים, כמו: בכירים ממרכז המעצרים, בית המשפט של המחוז והתביעה הכללית – הפריעו להם לאורך כל הדרך וניסו לעצור אותם מלהגן על המתרגלים.

כשעורך הדין של מר צ'אנג באו-ג'ון הלך למשרד התביעה כדי לעיין בתיק, בכירים לא אפשרו לו. הם אמרו: "הייתה לא מזמן פגישה שבה הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) הורתה לנו לא להרשות לעורכי דין להתערב בשום תיק של מתרגלי פאלון גונג".

באוגוסט 2013, עורכי דינה של גב' ג'אנג גואו-ג'ן ניסו להגיש את המסמכים לבית המשפט וביקשו לעיין בתיק שלה. השופט גואו צ'ינג-שי, שהוא סגן נשיא בית המשפט של מחוז נונג-אן, דחה את המסמכים ודחה את הבקשה לעיון בתיק.

ב-2 בספטמבר 2013, מנהל בית המעצרים המחוזי סירב לאפשר לעורך הדין של מר ליו ווי. המנהל אמר בקרירות: "הביקורים מותרים לכל העצורים, חוץ מאשר לעצורי הפאלון גונג". כשעורך הדין חקר לבסיס החוקי של הנוהג הזה, המנהל ענה: "לגבי מתרגלי פאלון גונג אנחנו לא חייבים ללכת לפי החוק".

אחר כך ביקש מנהל מרכז המעצרים ממנהל "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") להתערב כדי להפריע לעורך הדין לבקר את לקוחו.

עורכי דינה של גב' ג'אנג גואו-ג'ן ניסו להגיש את המסמכים לבית המשפט שוב ב-2 בספטמבר לשופט גואו צ'ינג-שי, אך הוא אמר להם שיגישו את המסמכים למנהל "משרד 610". נשיא בית המשפט אמר לעורכי הדין שהם אינם מורשים לקבל מסמכים מעורכי דין שאינם מהאזור, משום שזו המדיניות שהוכתבה על ידי הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC). עורכי הדין ציינו: "PLAC אינה חלק מהמערכת המשפטית, ולכן אין בסיס חוקי להגיש מסמכים משפטיים במשרד שאיננו שייך למערכת המשפטית, והוועדה הזו אינה אמורה להתערב ולהפריע לעצמאותה של המערכת המשפטית".

עורכי הדין של גב' ג'אנג ניסו להגיש את המסמכים בפעם השלישית ב-3 בספטמבר, אך לשווא. עורכי הדין אמרו: "אתה השופט המכהן, אז המסמכים צריכים להיות מוגשים לך". השופט גואו ענה להם: "בתור השופט המכהן אינני יכול לקבל את המסמכים שלכם. אתם צריכים ללכת לוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC)". עורכי הדין ענו לו "בכירי בית המשפט צריכים לציית לחוק. PLAC לא צריכה להתערב בעצמאותה של מערכת המשפט. אנחנו לא נלך לוועדה, אבל אתה מוזמן לעשות זאת אם אתה חייב". השופט גואו אמר: "האם אי פעם חזיתם בעצמאות של מערכת המשפט תחת השלטון הקומוניסטי?"

כאשר משפחתה של גב' ג'אנג ביקשו לדעת מתי המשפט יתקיים, השופט גואו הגיב: "למה שכרתם עורכי דין מאזור אחר? ולמה שניים? אתם צריכים לבקש מבכירי בית המשפט שימנו עבורכם עורך דין". כשעורכי הדין שוב שאלו את השופט גאו מדוע סירב לקבל את המסמכים, הוא ענה: "זה מה שאנחנו עושים בפרובינציית ג'י-לין", ודחף את עורכי הדין ואת המשפחה החוצה.

מה שסופר לעיל היה תהליך שבו הופרו מספר חוקים על ידי בכירים מהוועדה הפוליטית-משפטית וממשרד בטחון-הציבור.