(Minghui.org)

"העלמה" של אזרחים היא אחד מהפשעים החמורים ביותר המבוצעים על ידי ממשלות. זה מתייחס לקורבנות שנעצרו ונכלאו ולא ידוע מה מצבם או היכן הם, והדרכים החוקיות למצוא אותם נחסמות על ידי הרשויות.

משפחות של מתרגלי פאלון גונג רבים שנעצרו ונכלאו לא ידעו דבר על מצבם ולא יכלו לבקר אותם. אפילו אם הצליחו לאתר את מקום המעצר, הרשויות מנעו מהם כל מידע נוסף. אנו פונים לקרוביהם של מתרגלי פאלון גונג ש"נעלמו" לדווח על כך ל"קבוצת העבודה לזכויות אדם של הפאלון גונג" באמצעות אתר מינג-הווי.

בכל חברה שהיא, העלמה כפויה של אזרחים חותרת תחת הערכים הבסיסיים ביותר שלנו, כולל שלטון החוק, זכויות אדם, וחירויות בסיסיות. היות שהעלמה היא חלק מהתקפה שיטתית נגד אוכלוסיות מסוימות, היא הופכת ל"פשע נגד האנושות".

הגב' ג'אנג יון-הה נולדה ב-2 בנובמבר 1973. היא סיימה תואר בהנהלת חשבונות באוניברסיטת צ'ינג-דאו ועבדה בחברת Derui בצ'ינג-דאו. היא התגוררה בדרך שאנג-שיאן 44 באזור הדרומי של צ'ינג-דאו. על פי עדויות, המשטרה עצרה אותה ב-2002 בהוראת המשרד לבטחון הציבור של פרובינציית שאן-דונג. המשרד לבטחון הציבור לא הודיע למשפחתה על מעצרה. היא הייתה כלואה יותר מחצי שנה במרכז המעצר של דא-שאן בתא מספר 208, ואז הועברה בחשאי לכלא הנשים של שאן-דונג. המשפחה לא קיבלה שום מידע על המעצר, מקום הכליאה, העברתה או גזר דין כלשהו נגדה. זהו פשע חמור ביותר.

邹松涛、张云鹤夫妇 ג'אנג יון-הה עם בעלה דזואו דונג-טאו. גב' ג'אנג נעדרת 11 שנה אחרי שנעצרה. בעלה עונה למוות במעצר בשנת 2000

אחרי שכלא הנשים עבר למקום חדש, אנשים רבים צלצלו לכלא כדי לברר על גב' ג'אנג, אך תמיד ענו להם: "טעות במספר. זה טלפון פרטי".

לאחר מספר חודשים משפחתה של גב' ג'אנג ביקשה ממינהל בתי הסוהר של הפרובינצייה לחקור את העניין, אבל הנהלת הכלא לא ענתה במשך זמן רב. סגן המנהל הבטיח שיבדוק, אך שבוע לאחר מכן, כשאחותה של גב' ג'אנג שאלה אותו, הוא לא נתן לה תשובה, ועדיין טענו שמספר הטלפון הוא פרטי ושהחקירות של המשפחה הן הצקה. בני המשפחה ניסו לבדוק גם את מצבם של מתרגלות אחרות שנכלאו בעבר, אך תמיד נענו באותה תשובה "זה מספר של בית פרטי", למרות שמספר הטלפון שהופיע על צג הטלפון של המתקשר הראה שזה הטלפון הנכון.

כיוון שקיימת דחיפות בעניין הצלתה של גב' ג'אנג, אנו פונים לכל מי שיודע משהו על מצבה בכל אחד מהשלבים, על גזר דין חשאי כלשהו, על שוטרים או סוכנים ללא מדים שהיו מעורבים במעצרה ואם ידוע אפילו חלק משמם, או כל מידע מוביל אחר.

מעצרה של גב' ג'אנג כרוך בסיפור טראגי נוסף. בשנת 2000 בעלה עונה למוות בשל היותו נחוש באמונתו בפאלון גונג. הוא היה בן 28. בתם רונג-רונג הייתה בת שנתיים. רונג-רונג וסבתה נעצרו גם הן לחודשיים, והסבתא מתה לאחר זמן קצר. הגב' ג'אנג פרסמה את הפרטים לגבי מות בעלה לקהילה הבינ"ל ובשל כך הפכה להיות מטרה לרשויות, המנסות לטייח את הפשעים.

על רדיפת הפאלון גונג זו השנה ה-15: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין