(Minghui.org)

במחנה העבודה פן-ג'ין בצ'אנג-צ'ון הצוות מנסה לשטוף את מוחם של מתרגלי הפאלון גונג הכלואים שם שלא כחוק, במטרה ל"שנות" אותם (טרנספורמציה). עינוייהם כוללים עבודת פרך, שממנה מרוויח היטב צוות מחנה העבודה בכפייה.

עבודת פרך

מתרגלי הפאלון גונג מאולצים לעבוד בהכנת צפורים לקישוט המיוצאות ליפן. המקום מטונף ומלא אבק. האוויר ספוג בריח טחב של הצבעים, וריח הדבק מחניק את האנשים. כל הדלתות והחלונות מוגפים כדי שהנוצות המשמשות בהכנת המוצר לא יתעופפו באוויר. אין אוורור, ונגרם סבל לעיניים ולגרון. הידיים שלנו, הפנים והבגדים, נספגים לפעמים בצבעים. אם מאיטים את העבודה, הסוהרים מכים ובועטים בנו. כשמתקרב מועד משלוח, אם לא סיימנו את המכסה, מאריכים לנו את שעות העבודה. לפעמים איננו מסיימים עד מאוחר לתוך הלילה.

למתרגלי פאלון גונג נותנים במיוחד מעט מאוד מזון שאיכותו נמוכה מאוד. הם לא מקבלים מה שרשום ברשימת המזון התלויה על הקיר. כאשר בני משפחות המתרגלים מביאות להם אוכל, הסוהרים לוקחים אותו לעצמם, ואת השאריות מעבירים למתרגל.

בחורף שעבר, רשויות הכלא הורידו את מספר שעות החימום, וכתוצאה, כל אלו שעבדו בסדנת הייצור סבלו מקור קיצוני גם בתוך המעילים.

שטיפות מוח

ב-8 בנובמבר 2012 ראש "משרד 610" במחנה העבודה בכפייה פן-ג'ין לא הרשה למשפחות המתרגלים לבקר אותם, בתואנה שזה מטעמי ביטחון הקשורים לקונגרס הלאומי ה-18 שהתקיים אז. הוא הקים "צוות תקיפה" שעינה מתרגלי פאלון גונג ללא עדים בחדר שממנו הוצאו מצלמות הניטור. כל שלוש שעות התחלף הצוות שעינה את המתרגל. אילצו את המתרגל לכרוע עם ידיהם על ראשם למשך זמן ממושך כשאסירים לוחצים על כתפיהם עד ששריריהם התאבנו והם לא הצליחו לעמוד אחר כך ונפלו כל פעם שניסו לעמוד על רגליהם.

מספר מתרגלי פאלון גונג (ששמותיהם מפורטים בגרסה האנגלית) אולצו לכרוע למשך בין יומיים לשלושה ימים, כשאסירים בועטים בהם ומכים בהם.

שמות האחראים לפשעים מפורטים בגרסה האנגלית.