(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג מר ג'או גואו-שינג מהעיר ג'י-לין עונה קשות בכלא גונג-ג'ולינג. הוא נעצר ללא עילה חוקית ב-2007 ונגזר עליו, בניגוד לחוקה הסינית, מאסר של 10 שנים רק משום היותו מתרגל של פאלון גונג.

חרף העינויים ושטיפות המוח שעבר הוא סירב "להשתנות" ולהתכחש לאמונתו בעקרונות "אמת, חמלה, סובלנות", וכדי לשבור את רוחו הסוהרים החזיקו אותו בבידוד אינספור פעמים ועינו אותו באמצעות"מיטת המוות" ובאמצעות "כותונת ריסון", כשהם דוחפים לפיו מגבות ספוגות בשתן וצואה ומטפטפות לתוך פיו.

中共酷刑示意图:铐在床上 איור של עינוי "מיטת המוות"

מאז החליט "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") להחמיר את שטיפות המוח של מתרגלי הפאלון גונג ולהשיג מכסה גבוהה של "שינוי", הפשעים נגד מתרגלי הפאלון גונג הכלואים שלא כחוק במחנות העבודה בכפייה ובתי הכלא הוחמרו אף יותר. מתרגלים הנחושים באמונתם שבלב ניתנים בידי "צוות משמעת חמורה", מר ג'או נקשר ל"מיטת המוות", הורעב, לא הורשה ללכת לשירותים, ביקורי המשפחה בוטלו ואין מרשים גם שיחות טלפון מהמשפחה.

כשקשרו את מר ג'או במיטת המוות הוא צעק שפאלון גונג הוא דבר טוב ואיננו פשע. הסוהרים אז הורו לאסירים פליליים לשים סרט דביק על פיו כדי שלא ישמעו אותו, וגם לשים מגבת נוטפת צואה ושתן לתוך פיו. הוא כמעט נחנק. אחד מהסוהרים מונה לפקח עליו והוא דרך על אזיקיו של ג'או בכוונה כך שהם שקעו בבשרו, ולאחר זמן מה הוא חדל להרגיש את ידיו.

עינוי "כותונת הריסון" מבוסס על שרוולים ארוכים מאוד המאפשרים לקשור את הקרבן בתנוחה שבה הידיים והרגליים נקשרות יחד והקרבן אינו יכול לזוז אפילו טיפה. אחרי זמן קצר הקרבן מתקשה לנשום.

מר ג'או עדיין כלוא שלא כחוק בכלא גונג-ג'ולינג ועובר שם עינויים.

אנו מפצירים כל מי שקורא על הזוועות המבוצעות נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין לעזור שהרדיפה האכזרית תיפסק.