(Minghui.org)

שוטרים מיחידות שונות של המשטרה ביצעו מעצרים המוניים של מתרגלי פאלון גונג בעיר טיאן-שווי שבפרובינציית גאן-סו. כ-31 מתרגלים נעצרו ו- 9 מהם עדיין עצורים במרכזי מעצר שונים. רבים מהמתרגלים שנעצרו נחקרו ועונו כדי להשיג מהם הודאות כפויות ב"אשמה". חלק מהם נכבלו באזיקים ובשלשלאות כבדות. שניים מהמתרגלים שהשוטרים ניסו לעצור לא נמצאו בביתם והמשטרה מחפשת אחריהם.

מתרגלת בת 70 נכבלה באזיקים בעת המעצר וביתה נהפך ונבזז. אצל מתרגלת אחרת, בת 72, הפכו ובזזו לא רק את הבית אלא גם את מלאי העסק שלה. פנקס החסכונות שלה הוחרם וכן גם 20,000 יואן במזומן. היא עצורה במרכז מעצר של המחוז.

יצוין כי השוטרים שהשתתפו במעצרים הם מתחנות משטרה שונות, וכדי שהמעצרים יהיו חשאיים, לקחו מהשוטרים האלה את מכשירי הטלפון הניידים שלהם יום לפני ביצוע המעצרים.

שמותיהם של מתרגלים נוספים שנעצרו ונסיבות מעצרם מפורטים במאמר באנגלית, וכן גם שמות ופרטים של האחראים למעצרים הבלתי חוקיים, לכליאות ולעינויים של אנשים שלא על פי חוק.