Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תזכורת: שינויים בספרים המודפסים "ג'ואן פאלון" ו"יסודות להתקדמות במרץ"

ספט' 20, 2014 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

כל המתרגלים מתבקשים לבדוק את ההעתקים של הספרים "ג'ואן פאלון" ו"יסודות להתקדמות במרץ" שברשותם ולעשות את השינויים הבאים באם עדיין לא נעשו. השינויים צריכים להעשות בספרים שבכל השפות.

בספר "ג'ואן פאלון" הרצאה ראשונה לשנות את המשפט: "שגם לפניו היו שבעה בודהות קדמוניים" ל "שגם לפניו היו שישה בודהות קדמוניים" (לשנות את המילה שבעה לשישה)

ב"יסודות להתקדמות במרץ" במאמר "פא הבודהא ובודהיזם" לשנות את המשפט: "האם שבעת הבודהות שלפני בודהא שאקיאמוני לימדו את אותה הדהרמה שבודהא שאקיאמוני לימד? "האם ששת הבודהות שלפני בודהא שאקיאמוני לימדו את אותה הדהרמה שבודהא שאקיאמוני לימד?" (לשנות את המילה שבעת לששת).

לסימוכין, ההודעה המקורית על השינויים פורסמה באתר מינג-הווי במאמר הזה: הודעה חשובה בקשר לשינוי מילים בספר "ג'ואן פאלון"וסוגיות נוספות

עורכי מינג-הווי באנגלית 19 בספטמבר 2014