(Minghui.org)

לעתים קרובות לאחר מעצרם, מאולצים מתרגלי פאלון דאפא לעבור חקירה, לחתום על מסמכים, לוקחים מהם טביעת אצבעות ומצלמים אותם. לאחר זאת הם מוחזקים במעצר. הייתי רוצה לשתף עמכם את ההתנסות שעברתי לאחרונה בפרור המשך רדיפה אחרי מעצרי הבלתי חוקי.

בעת מעצרי היו ברשותי חומרים רבים של פאלון דאפא, דבר שבדרך כלל תוצאותיו הן רדיפה רצינית.

ההבנה שלי במקרה כזה היא שעלינו להשתמש בפא, זאת אומרת – במילים המקוריות של המאסטר – כדי לפרוץ דרך חקירה בלתי חוקית של המשטרה. למרות שאנחנו עדיין עצורים, אנחנו מקימים בסיס לפורר כל רדיפה נוספת, כמו מעצר לתקופה ארוכה במרכז לשטיפת מוח או בבית כלא.

כששוטר שאל לשמי, עניתי לו: "המאסטר שלי אמר לי:

"לא משנה מה המצב, אל תשתף פעולה עם הדרישה, ההוראה, או הפקודה של הרוע." ("יסודות להתקדמות במרץ II", "המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה")

ואני חייבת להקשיב למאסטר שלי"

השוטר לא אמר דבר.

לאחר מכן הורו לי לשבת כדי שיצלמו אותי. חזרתי שוב על דבריו של המאסטר ואמרתי לשוטר שעלי לנהוג לפיהם. לפני שהעבירו אותי למרכז המעצרים לא הסכמתי שיצלמו אותי, לא חתמתי על שום דבר ולא נתתי לקחת ממני טביעות אצבעות.

במרכז המעצרים סירבתי ללבוש את מדי הכלא, לעמוד בשורה עם שאר האסירים, או להשתתף במסדר הנוכחות בבוקר. כמו כן סירבתי לקרוא את הוראות מרכז המעצרים ולא נכחתי בשיעור היומי הקבוצתי.

כשהסוהרים ניסו לענות אותי כעונש על חוסר שיתוף הפעולה, ציטטתי להם מדברי המאסטר, עד שבסופו של דבר ויתרו.

ביום ששחררו אותי, כחלק מהליך שגרתי במרכז המעצרים נדרשתי לחתום על כמה טפסים והיו צריכים לקחת את טביעות אצבעותיי כדי שאוכל להשתחרר.

צפיתי בכמה מתרגלים שחתמו לפני שמשפחתם באה לאסוף אותם. הייתי אחרונה בתור וכשהסוהר פתח את תיק החקירה שלי, היו כתובים בו דבריו של המאסטר:

"לא משנה מה המצב, אל תשתף פעולה עם הדרישה, ההוראה, או הפקודה של הרוע." ("יסודות להתקדמות במרץ II", "המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא הן בעלות עוצמה חזקה")

הסוהר אמר בחוסר אונים: "את יכולה ללכת אין צורך לחתום".

בעזרת הגנתו של המאסטר, יצאתי ממרכז המעצרים באופן גלוי ומכובד וללא דופי.

במשך כל הליך ההתנגדות לרדיפה, נותרתי כל הזמן רגועה, רציונלית לא הפגנתי שנאה, ולא התלוננתי. הראיתי רק חמלה.

זוהי הבנתי המוגבלת. אנא ציינו כל דבר מוטעה.