(Minghui.org)

טרם החל השימוע השני במשפטה של מתרגלת הפאלון גונג וואנג שיאו-שיה, שנרדפה על ידי המשטר הסיני, היא איבדה לפתע את הכרתה. השופט המתין חצי שעה להגעתו של נשיא בית המשפט כדי לאשר טיפול רפואי לגב' וואנג. אך בהגיעה לבית החולים, הרופאים כבר לא מצאו דופק. היא הוכרזה כמתה שלושה ימים לאחר מכן.

ב-19 באוקטובר 2015, זמן קצר לפני שהחל השימוע, התלוננה המתרגלת בת ה- 45 מצ'ונג-צ'ינג על כאב ראש וסחרחורת. אולם השופט המכהן הורה להמשיך בשימוע.

כשהובלה גב' וואנג אל דוכן העדים, היא איבדה את הכרתה. חרף בקשת משפחתה להבהילה לבית החולים, השופט התעקש ללכת על-פי ההוראה שלגבי מתרגלי פאלון גונג, רק נשיא בית המשפט יכול לאשר טיפול רפואי.

גב' וואנג שכבה חסרת הכרה במשך 30 דקות עד שנשיא בית המשפט אישר את העברתה לבית החולים.

אבל אז, היה כבר מאוחר מדי. גב' וואנג הפסיקה לנשום ולא אותר אצלה כל דופק. בסופו של דבר היא מתה ב-22 באוקטובר 2015.

שנים של סבל בשל אמונתה בפאלון גונג

לפני מעצרה האחרון, נעצרה גב' וואנג פעמיים בשל תרגול בפאלון גונג. בין השנים 2000 עד 2002 גזרו עליה שנה וחצי במחנה עבודה בכפייה. בעלה, צ'ן מינג-שי הוא מתרגל פאלון גונג. גם עליו גזרו שנתיים במחנה עבודה בכפייה, שם עונה עד שהפך נכה.

כששוחררו ממעצר, המשיכה המשטרה להטריד את בני הזוג בעקביות וערכה חיפוש וביזה בביתם.