(Minghui.org)

כדי להשיג את ההשפעה הרצויה, מחוץ לסין יש לצפות בהופעות ה"שן יון" אך ורק בהופעות חיות, ולא לאפשר לסרטי וידיאו להיות זמינים. קיימת בסין מהדורה של תקליטורי וידיאו המכילים את הופעות ה"שן יון", ויש הוראה ברורה המציינת שהמהדורה עבור סין תהייה מופצת ללא תשלום אך ורק בסין, היכן שהרדיפה עדיין נמשכת. למרות זאת בשנים האחרונות כמה מתרגלים מסין הוציאו מסין לחו"ל את התקליטורים וקבצי הוידיאו של "שן יון" שהופקו עבור סין. היו כאלה שתִירצו את התנהגותם בטענה שזה לשימושם האישי או לשימוש בני משפחותיהם, והיו שהציגו אותם בפני קבוצות קטנות של אנשים וכד'.

בהתייחס למצב זה, המאסטר כבר אמר שמחוץ לסין יש לצפות אך ורק במופעים החיים, ושבהחלט אין להוציא תקליטורי וידיאו של ההופעות מחוץ לסין. כל מי שעושה זאת משמש כהפרעה וערעור למופעי ה"שן יון". אם אנשים ממשיכים לעשות כך, אז בעתיד תופסק הפצת סרטי הוידיאו של מופעי ה"שן יון" אפילו בסין.

באשר למתרגלים שהביאו לחו"ל את התקליטורים וקבצי הוידיאו של ה"שן יון" שהוצאו לאור עבור סין, אנא השמידו את אותם תקליטורים או קבצי וידיאו.

פרסמנו את ההודעה הזו כדי להתייחס לסוגיה זו.

הנהלת עורכי מינג-הווי, 13 בינואר 2016