(Minghui.org)

מסמך הרשאה סודי ביותר הוצא לאחרונה בגאן-סו. הוא מורה לכל הדרגים בממשלה לגרום להפחתת מספר מתרגלי פאלון גונג התובעים לדין את ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית)  שפתח ברדיפה כלל ארצית נגד הפאלון גונג ב-1999.

ההרשאה הזאת לפעול היא תוצאה של זימון פגישה שהתקיימה לאחרונה, על ידי לואו שיאו-הו, מנהל וועדת ה- PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית) ו"משרד 610" של פרובינציית גאן-סו. "משרד 610", המכונה "הגסטאפו הסיני", הוא גוף שהוקם באופן חשאי ב-10 ביוני 1999, ערב ההנחתה של רדיפת הפאלון גונג. הוא קיבל סמכות-גורפת מעל כל רמות הממשל ורשויות המשפט, והמטרה היחידה להקמתו הייתה להכחיד את הפאלון גונג בכל אמצעי שהוא.

לפחות 200,000 קורבנות הרדיפה כבר הגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג. המסמך הסודי שהוצא הוא השתקפות של שרידי הסמכות האחרונים שנותרו מתקופתו של ג'יאנג המנסים לדכא את הקורבנות המחפשים צדק.

התאריך המדויק לפרסום החשאי של ההוראות האלה חייב להיות מוקדם ממאי 2015  (שהוא החודש בו ניתנה הרשות להגיש תביעות כאלה בסין). מאז, ניתן לראות בבירור עלייה חדה ברדיפה נגד מגישי התביעות נגד ג'יאנג בכל הפרובינציה.

אחרי שמתרגלי הפאלון גונג שהגישו תביעה משפטית נעצרים, הם עוברים הטרדות, איומים, כליאות, ותביעות בבית משפט.

אפשר לראות על לוחות מודעות ציבוריות במקומות רבים בלכ מחוז יו-ג'ונג ובעיר לאן-ג'ואו, כרזות המציעות פרסים על דיווח והלשנות על מתרגלים לבכירים מקומיים.

משרדי דואר מעכבים ואף בולמים תביעות משפטיות נגד ג'יאנג

 הוועדה המשפטית פוליטית ו"משרד 610" בעיר באי-יין פרסמו הודעה במאי המורה לכל משרדי הדואר בעיר לעקוב אחר כל תביעה משפטית נגד גי'אנג המיועדת להישלח בדואר.

על-פי ההודעה, על משרדי הדואר לבלום את כל הדואר האמור להישלח לבית הדין העליון ולמשרד התביעה העליון של סין ולהעביר אותו למחלקה לביטחון פנים שתחליט אם דבר הדואר צריך להימסר.

ההודעה הזאת מפרה את החוק הסיני לגבי משרדי הדואר, והיא מהווה דוגמה ברורה לסמכותו הבלתי מוגבלת של "משרד 610", העוקפת את כל רמות הממשל הסיני.

מתרגלים רבים קיבלו אישורים שהתביעות שהגישו נגד ג'יאנג נמסרו ליעדם, אבל מכתביהם לא נרשמו כמשלוח רגיל. שוטרים "ביקרו" את המתרגלים האלה מיד לאחר מכן.

מתרגלים נעצרים, נכלאים ונתבעים לדין

 כל מכתבי התביעה נגד ג'יאנג ששלחו עשרות מתרגלים ממחוז ג'ינג-טאי, מהעיר באי-יין לא נשלחו ליעדם על ידי משרדי הדואר, וכל המתרגלים שהגישו את התביעות נעצרו.

המתרגלת וואנג ליאן-ג'ן נעצרה בביתה והועברה למרכז המעצרים בעיר ב-14 באוקטובר 2015. היא עדיין כלואה.

מתרגל אחר, וואנג יי-צ'או מהעיירה יי-טיאו-שאן במחוז, נלקח ב-27 באוגוסט 2015 למרכז מעצרים ועדיין מוחזק בו.

התובע המחוזי תבע את מר וואנג בבית הדין המחוזי. משפחתו שכרה עורך דין להגנתו, אך עורך הדין לא קיבל אישור לראות את לקוחו במרכז המעצרים. בית הדין שלל את זכויותיו של עורך הדין. זאת ועוד: ונאמר לו שעליו לבקש היתר מהמינהל המשפטי בפרובינציה אם הוא רוצה לייצג את מר וואנג. זוהי הפרה חמורה של החוק הסיני.

במאמר המקור ניתן לראות רשימה של המעורבים ברדיפת המתרגלים ומספרי הטלפון שלהם.