(Minghui.org) הייתי רוצה לשתף כמה ממחשבותיי לאחר שבן משפחה איים עלי וניסה חמש פעמים לגרום לי לחתום על מכתב ויתור על אמונתי במהלך קמפיין Zero-Out.

הקמפיין הוא מאמץ מתוכנן לכפות על כל מתרגלי הפאלון דאפא הנמצאים ברשימה השחורה של המפלגה הקומוניסטית הסינית לוותר על אמונתם.

באחד מימי ספטמבר התקשר אליי בטלפון קרוב משפחה. הוא גידף אותי ואיים עליי מבלי לומר לי מה קרה. יותר מאוחר גיליתי שאחד מחבריו לשעבר נעשה מזכיר כללי של הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC). החבר אמר לקרוב משפחתי שידאג לכך שאחתום על מכתב החרטה.

בפעם הראשונה שטלפן, סירבתי. אבל המזכיר הכללי שינה טקטיקה ואמר לקרוב משפחתי שעליי לחתום פעם אחת בלבד, ולא יטרידו אותי יותר כל עוד הוא יהיה בעמדה הזאת. סירבתי גם בפעם השנייה.

המזכיר הכללי כנראה עשה משהו נוסף. קרוב המשפחה שלי חזר אליי פעם נוספת עם מכתב חרטה שנכתב מראש, והתחיל ללחוץ עליי שאקרא ואחתום עליו בעת שהוא יצלם זאת בווידאו. סירבתי גם בפעם השלישית.

הקרוב שלי חזר אליי פעמיים נוספות, אך אני נשארתי בסירובי לשתף פעולה.

מקור פנימי אמר לי שהרשויות לא יכולים להוציא אף אחד מהרשימה, למרות שהם הבטיחו למתרגלים שהם ימחקו את שמם מהרשימה אם המתרגלים יחתמו על מכתב הוויתור.

הרשימה אינה בשליטת הרשויות המקומיות, לכן אין על המתרגלים להאמין לשום הבטחה שמבטיחים להם. הם רק רוצים שאנחנו נבגוד בדאפא. ברגע שנוותר ונכנע פעם אחת לדרישותיהם, הם ירצו עוד ובהדרגה ימשכו אותנו למטה.

מההיסטוריה עקובת הדם של המפלגה הקומוניסטית אנחנו יודעים שהם תמיד צריכים שיהיה להם איזה אויב. אם אין – הם ייצרו אחד. המפלגה גם מסיתה לשנאה. לדוגמה: הם אמרו לאיכרים שבעלי האדמות הם אויביהם, ואמרו לפועלים שבעלי ההון הם אויביהם. הם ממשיכים לספר לאנשים הסינים שארה"ב וטייוואן הן אויביהם.

הם מאיימים עלינו משום שהם תמיד רודפים ומתנכלים לאנשים. לא עשינו כל רע. מתרגלים עמיתים, אל תלכו שולל על ידי השקרים שלהם, ואל תיכנעו לכפייה שלהם.