(Minghui.org) פו ג'נג הואה הוא עברין מפתח שעזר למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ולמנהיגה לשעבר ג'יאנג דזה מין, ברדיפה נגד פאלון גונג. מלבד היותו ראש "משרד 610" המרכזי לשעבר וסגן ראש צוות ההנהגה של "משרד 610", פו הוא גם בכיר ברמת דרג גבוהה במשרד הביטחון הציבור של עיריית בייג'ינג, של הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) בבייג'ינג, של משרד הביטחון הציבורי, של ה-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית בעלת סמכות-על) המרכזית ושל משרד המשפטים.

מאחר שפו אימץ בקפידה את מדיניות הרדיפה, הוא דווח לאחרונה על ידי מתרגלי פאלון גונג לממשלות של 29 מדינות: מתרגלי פאלון גונג הגישו רשימת עברייני זכויות אדם ל-29 מדינות בקריאה להטיל עליהם סנקציות

המתרגלים דרשו להטיל עליו ועל בני משפחתו סנקציות הכוללות הגבלות ויזה והקפאת נכסים.

תפקידיו של פו ג'נג-הואה

פו ג'נג-הואה מהקבוצה האתנית האן נולד ב-1955 בנפת לואן שבפרובינציית הה-ביי. להלן רשימת תפקידיו:

מפברואר 2010 עד ינואר 2020: מזכיר מפלגה, סגן מנהל ומנהל משרד הביטחון הציבורי של עיריית בייג'ינג.

מפברואר 2010 עד יולי 2013: סגן מזכיר המפלגה ב-PLAC בבייג'ינג, מנהל ומזכיר המפלגה במשרד הביטחון הציבורי של עיריית בייג'ינג.

מאוגוסט 2013 עד דצמבר 2014: סגן שר הביטחון הציבורי, סגן מזכיר המפלגה ב-PLAC בבייג'ינג, מנהל ומזכיר המפלגה של משרד הביטחון הציבורי בעיריית בייג'ינג.

מינואר 2015 עד פברואר 2015: סגן שר הביטחון הציבורי, חבר ב-PLAC המרכזית, סגן מזכיר המפלגה ב-PLAC בבייג'ינג, מנהל ומזכיר המפלגה של משרד הביטחון הציבורי בעיריית בייג'ינג.

מארס 2015 עד אוגוסט 2015: סגן מזכיר המפלגה וסגן שר משרד הביטחון הציבורי, חבר ב-PLAC המרכזית.

ספטמבר 2015 עד אפריל 2016: סגן מזכיר המפלגה וסגן שר משרד הביטחון הציבורי, סגן מנהל צוות ההנהגה של משרד 610 המרכזי, מנהל משרד 610 המרכזי, חבר ב-PLAC המרכזית.

מאי 2016 עד יולי 2016: סגן מזכיר המפלגה וסגן שר משרד הביטחון הציבורי, סגן מנהל צוות ההנהגה של משרד 610 המרכזי, מנהל משרד 610 המרכזי, חבר ב-PLAC המרכזית.

אוגוסט 2016 עד פברואר 2018: סגן מזכיר המפלגה וסגן שר מנהלי של משרד הביטחון הציבורי, מנהל משרד 610 המרכזי.

מארס 2018 עד אפריל 2020: סגן מזכיר המפלגה ושר משרד המשפטים.

מאי 2020 עד עכשיו: סגן מנהל הוועדה המשפטית החברתית בוועידה המייעצת הפוליטית.

אחרי שג'יאנג והמק"ס פתחו במערכה של הרדיפה נגד פאלון גונג ב-1999 פו יישם בפועל את המדיניות גם בבייג'ינג וגם במדינה כולה. פירוט מקרי הרדיפה להם היה אחראי מופיע במאמר באנגלית לפי התקופות להלן:

התקופה מינואר 2010 ועד פברואר 2015 כבכיר בבייג'ינג;

התקופה שבה שירת במשרד הביטחון הציבור, בוועדה הפוליטית-משפטית PLAC וב"משרד 610" (מארס 2015 עד פברואר 2018);

התקופה בה כיהן כבכיר במשרד המשפטים (מארס 2018 עד אפריל 2020).