(Minghui.org) בדו"ח זכויות אדם השנתי שלה לשנת 2020 שפורסם ב-14 בינואר 2021, הוועדה המבצעת של הקונגרס האמריקני בנושא סין (CECC) ציינה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ממשיכה לרדוף את הפאלון גונג. לפיכך ממליצה הוועדה שחברי הקונגרס האמריקני ובכירי ממשל ידגישו במעורבותם עם הממשלה הסינית שלמתרגלי פאלון גונג הזכות לתרגל בצורה חופשית את אמונתם בתוך סין.

תקציר מנהלי של דו"ח זכויות אדם השנתי 2020 של ה-CECC

כמו בשנים הקודמות, הדו"ח מציין שהמק"ס המשיכה לעצור מתרגלי פאלון גונג ולחשוף אותם ליחס קשוח ואכזרי. ב-2019 נגזרו לפחות על 774 מתרגלים תקופות מאסר. עקב הדיכוי מצד הממשלה, קשה לקבוע את מספר מתרגלי הפאלון גונג בסין.

דו"ח ה-CECC ציטט גם דו"ח נוסף של מחלקת המדינה האמריקנית שציין שהמק"ס משתמשת "במנגנון ביטחון הפועל מעל לחוק ומנוהל על ידי המפלגה כדי לחסל את הפאלון גונג" וקבוצות אחרות.

ה-CECC ציטטה מאתר מינג-הווי מספָּרים המראים שההתעללות על ידי רשויות המק"ס הסתיימה במקרי מוות של 96 מתרגלים ב-2019 ועוד 17 ברבעון הראשון של 2020, כשהמספר הגדול של מקרי מוות הוא בפרובינציות הצפוניות: שאן-דונג, היי-לונג-ג'יאנג, ליאו-נינג וג'י-לין.

כמו כן הדגישה הוועדה תקריות של הפרות חופש דת נגד מתרגלים שתועדו באתר מינג-הווי, ובכלל זה מעצרים ומאסרים, מכות, מניעת שינה וצורות אחרות של עינויים.

הדו"ח ציטט את דיווח מינג-הווי שבין ינואר ואפריל 2020 מתו 6 מתרגלים כתוצאה מעינויים בעודם במעצר ו-11 מתרגלים נוספים מתו אחרי ששוחררו, או כתוצאה מהתעללות על ידי בכירי ביטחון.

דו"ח ה-CECC כלל, בנוסף, את הדוגמה של מתרגלת הפאלון גונג צווי פנג-לאן: גזר דין של 15 שנים בכלא, במשפט חשאי, למתרגלת מחארבין שרכשה קישוטים שכתוב עליהם "אמת-חמלה-סובלנות"– הרשויות הטרידו שוב ושוב את צווי והענישו אותה בהקשר עם אמונתה בפאלון גונג מאחר שהמפלגה הקומוניסטית החלה לרדוף את התנועה הרוחנית ב-1999. על צווי נגזרו 15 שנים בכלא.

הדו"ח ציטט גם מקרה נוסף שדווח על ידי אתר מינג-הווי ב-27 בינואר 2020: מתרגל הפאלון גונג, גונג פנג-צ'יאנג הובא לבית חולים לבידוד מהקורונה בהיילונג-ג'יאנג כדי להסתיר ראיות של התעללות במעצר שהותירו אותו חסר הכרה.
מתרגל פאלון גונג הוכנס לחדר הסגר עם חולי וירוס הקורונה בשל אמונתו

ה-CECC המליצה שחברי הקונגרס האמריקני ובכירי ממשל "יקראו לממשלה הסינית לערוב לחופש דת לכל אזרחיה בהתאם למחויבותיה לזכויות אדם הבין-לאומיות שלה ולהדגיש לרשויות הסיניות שחופש דת כולל את הזכות לאמץ אמונה בצורה חופשית ולתרגל פעילויות דתיות ללא התערבות ממשלתית".

באופן מיוחד, עודד הדו"ח גם את חברי הקונגרס ובכירי ממשל להדגיש בפני הממשלה הסינית, שהזכות לחופש דת כוללת את הזכות למתרגלי פאלון גונג לתרגל בצורה חופשית את אמונתם בתוך סין.

כמו כן עודדה ה-CECC בכירי ממשל לקרוא לשחרור אזרחים סינים המבודדים בכלא, עצורים, או כלואים בשל שאיפתם השקטה לתרגל את אמונותיהם הדתיות, כמו גם אנשים המרותקים, עצורים או כלואים בהקשר לקשר שלהם עם אנשים אלה. הוועדה ציינה שעל הממשל להשתמש בחוקים קיימים כדי שבכירי הממשלה הסינית ומשתפי פעולה אחרים ייחשבו אחראיים להגבלות חמורות של חופש דת.