(Minghui.org)לאחרונה שני אנשים מוועדת הקהילה באו לביתי. הכנסתי אותם, אך לפני שהרשיתי להם לדבר  אמרתי: "מותר לי לא להכניס אתכם פנימה, נכון?" הם ענו: "כן".

"גם יש לי הזכות לסרב לדבר איתכם, נכון?" הם הסכימו.

אחד מהם אמר אז: "אני רוצה לדבר איתך על פאלון גונג. הרשה לי לשאול אותך כמה שאלות".

"איני הולך לדבר איתכם על זה", השבתי והזכרתי להם שאין שום בסיס חוקי לפעולותיהם ושהם צריכים לפעול לפי החוק. המשכתי: "אנחנו יכולים לשוחח. אם לא תרצו לשוחח, אתם יכולים ללכת".

הובלתי את השיחה במקומם. נראה שהם היו נסערים ולא בנוח והם החלו להתווכח ביניהם.

בשנה שעברה נעצרתי על ידי שוטרים מהביטחון המקומי והקומיסר הפוליטי בא לחקור אותי. במשך החקירה אמרתי לו שאתבע אותו בעתיד. הבעת פניו השתנתה מיד והוא נראה נבוך.

הוא ניסה להגן על עצמו ואמר: "אני לא זה שעצר אותך. הם [שוטרי הביטחון המקומי] עשו זאת. אני כאן רק כדי לשאול אותך כמה שאלות".

אבל בפועל, הוא עצמו ניהל את המעצר ואת הפשיטה על ביתי באותו לילה.

שתי הדוגמאות האלו ממחישות שאלו המעורבים ברדיפת הפאלון דאפא מודעים להתנהגותם הפושעת והבלתי חוקית. הם מבוהלים מתביעות משפטיות בעתיד.

אז מדוע הם מתנהגים ביהירות ובאגרסיביות לעתים תכופות כל כך? זה בגלל שיש לנו פחד בלב. כאשר אנחנו מכווצים מפחד, במידה מסוימת אנחנו נענים לאלמנטים המרושעים. עלינו לומר להם ישירות שההטרדה והמעצרים שלהם של מתרגלי דאפא הם מעשים לא חוקיים ושהם בהחלט יתנו על כך את הדין בבית המשפט בעתיד.

הרגשתי שהיה נכון לסרב לענות על כל שאלה שלהם על הדאפא. תהליך התשאול והחקירה הזה הוא פעולה של רדיפה}} ואני מרגיש שאם אענה על שאלותיהם אני נענה לפעולות הרדיפה שלהם}}.

כדי לדחות לחלוטין את הרדיפה של הכוחות הישנים, עלינו ראשית לדחות את פעולות הרדיפה שלהם. במילים אחרות, לחקור אותי היה דבר לא חוקי בפני עצמו וחלק מרדיפת הדאפא. סירובו של מתרגל לקחת חלק בתשאול או בחקירה שכזו היא דרך לשלול מהיסוד את הרדיפה של הכוחות הישנים במקרה הזה.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]