(Minghui.org) ב-26 ביולי 2021 נשלחו 10 תושבי מחוז הונג-אן בפרובינציית ג'י-לין לתקופות של עד 10 שנים לכלא בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גזרי דין של 3 מתרגלים עדיין לא נמסרו.

את רוב המתרגלות החזיקו במרכז המעצרים מס' 4 בעיר צ'אנג-צ'ון, ואת המתרגלים במרכז המעצרים של דה-הווי.

שמות המתרגלים מפורטים בכתבה באנגלית. פרט למתרגלת בת 34 ומתרגלת בת 50, כל השאר בני 64 ומעלה.

גזרי הדין: מתרגלת אחת נידונה ל-10 שנים, שתי מתרגלות ל-9 שנים, אחת ל-7 שנים, שניים ל-6 שנים, מתרגלת אחת ל-5 שנים, מתרגלת אחת ל-4 שנים. מתרגל אחד ומתרגלת אחת לשנתיים מאסר.

בסוף אוקטובר 2020 הגישה המשטרה למשרד התביעה בעיר דה-הווי את תיקי המתרגלים לשני התובעים האחראיים על המקרה.

8 מהמתרגלים הועמדו למשפט ב-9 באפריל 2021. בית הדין חסם את עורכי הדין מלהגן על הלקוחות שלהם בשימוע, והמתרגלים פעלו כעורכי דין של עצמם וכפרו באשמה. כמו כן הותר רק לקרוב משפחה אחד להיכנס לבית הדין, וזאת בתנאי שאינו מתרגל פאלון גונג. על אף כל זאת טען השופט המכהן במשפט שהוא מקיים שימוע פתוח.

שבועיים לאחר מכן ב-20 באפריל 2021 הועמדו 4 מתרגלים נוספים לדין והורשעו.

המתרגלים נעצרו בפשיטה משטרתית מתוזמרת ב-15 ביולי 2020, לקראת יום השנה ה-21 לרדיפה נגד הפאלון גונג שְחַל ב-20 ביולי. על המעצרים הורומזכיר הוועדה המשפטית פוליטית (PLAC) של האזור העירוני, מזכיר ה-PLAC של הנפה ומנהל מחלקת המשטרה של הנפה. מנהיג המפלגה שי ג'ין-פינג אמור היה לבקר באזור ב-23 ביולי.

ה-PLAC, סוכנות הפועלת מחוץ לחוק ומפקחת על סניפי ביטחון המדינה ומערכת המשפט, משחקת תפקיד מרכזי בקבלת החלטות וביצוען בכל הנוגע למדיניות הרדיפה.

כתבות קשורות:

Elementary School Teacher Tried for His Faith after Nine Months in Custody

Filial Daughter Awaits Verdict for Her Faith

Arrested in a Police Sweep, Eight Jilin Residents Tried for Their Faith

Nong’an County, Jilin Province: 11 Arrested and 1 Harassed in 24 Hours

Fourteen Falun Gong Practitioners Targeted in Group Arrests in Jilin Province Remain in Custody

Father Dies 1.5 Months After His Arrest, Son Writes Letter Seeking Justice for Mother Facing Trial for Her Faith

Once Imprisoned for 11 Years, Jilin Man Dies a Month and a Half after Latest Arrest for His Faith

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]