(Minghui.org) ישנו אדם ששם משפחתו ליו, המקדם אתר בשם “Tianji.net” ("סודות שמימיים"), שבו הוא מקדם מאמר ארוך שכותרתו: “Crack the extremely secret ‘life-and-death’ pass, 5th edition.”. המאמר כולל צילומים ורשומות של מר לי הונג-ג'י שלא פרסמו מעולם.

מה שליוּ עושה הוא לרמות את מתרגלי פאלון גונג האלה שלא צלחו ללמוד היטב את הפא. ליו טוען שמתרגלים צריכים לשוחח על הבורא ודברים אחרים ברמה גבוהה בשעה שהם מבהירים את העובדות לאנשים. לטענתו, אם הם לא עושים כך, הם לא יוכלו להגיע לשלמות המלאה.

ליו עושה כל זאת כשהוא מתיימר להיות מתרגל פאלון גונג. לא משנה מי אתה או מה הרקע שלך, כל מי שמתנהג בצורה כזאת, אין מכירים בו כמתרגל פאלון גונג.

בזאת, אנו מזהירים את כל אלה המחבלים בפא, שממשלת ארה"ב מבינה את האמת לגבי פאלון גונג ותומכת במאמצי המתרגלים להתנגד לרדיפה. לאנשים האלה הגרים בארה"ב ומפריעים לפא, אנו יכולים לדווח עליכם למחלקת ביטחון המולדת של ארה"ב ול-FBI ולבקש את גירושכם מהמדינה.

מערכת הנהלת מינג-הווי

17 ביולי 2022