(Minghui.org)

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה
תרגול בקבוצה בכנס שיתוף חוויות במחוז 8, בעיר הארבין, שבפרובינצית היי-לונג-ג'יאנג 8.8.1998
הורד תמונה ברזולוציה גבוההתרגול בקבוצה בכנס שיתוף חוויות במחוז 8, בעיר הארבין, שבפרובינצית היי-לונג-ג'יאנג 8.8.1998


מול אתר לימוד-פא בהה-פינג, בעיר הארבין, שבפרובינצית היי-לונג-ג'יאנג 15.2.1999

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה
תמונות שצולמו בתרגול קבוצתי בגן בהה-פינג, בעיר הארבין, שבפרובינצית הלונג-ג'יאנג 17.2.1999
הורד תמונה ברזולוציה גבוההתמונות שצולמו בתרגול קבוצתי בגן בהה-פינג, בעיר הארבין, שבפרובינצית הלונג-ג'יאנג 17.2.1999

אתר תרגול ליד נהר יאג-צה בעיר האנ-קו שבפרובינצית הו-באיי - 06.05 10.3.1999

מתרגלים מנאן-ג'ינג בדרכם לאתר התרגול 1.3.1999

תרגול בקבוצה מול בנין עיריית נאן-ג'ינג - שעה 06.04 2.3.1999

תרגול בקבוצה מול בנין עיריית נאן-ג'ינג - שעה 06.00 2.3.1999

אתר התרגול מול בנין עיריית נאן-ג'ינג - שעה 06.08 2.3.1999

ליד אתר התרגול שמול בנין עיריית נאן-ג'ינג - שעה 05.45 2.3.1999

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה
אתר התרגול מול בנין עיריית נאן-ג'ינג בשעה 05.53 1.3.1999
הורד תמונה ברזולוציה גבוההאתר התרגול מול בנין עיריית נאן-ג'ינג בשעה 05.53 1.3.1999

אתר התרגול מול בנין עיריית נאן-ג'ינג שעה 05.29 4.3.1999

אתר התרגול מול בנין עיריית נאן-ג'ינג שעה 05.53 1.3.1999

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה

הורד תמונה ברזולוציה גבוהה
כנס שיתוף חוויות באולם הקולנוע הה-פינג בעיר בנג-בו, שבפרובינצית אן-הואי שעה 10.51 14.3.1999
הורד תמונה ברזולוציה גבוההכנס שיתוף חוויות באולם הקולנוע הה-פינג בעיר בנג-בו, שבפרובינצית אן-הואי שעה 10.51 14.3.1999

תחנת הרכבת בעיר בנג-בו שבפרובינצית אן-הואי 05.03 13.3.1999

תרגול בוקר בקבוצה מול תחנת הרכבת בעיר בנג-בו שבפרובינצית אן-הואי 06.15, 12.3.1999