(Minghui.org)

באחרונה בעיר ג'יאמוסי בסין ובאזורים אחרים, כמה מתרגלי דאפא קיבלו הודעה לאסוף כסף מתלמידי הדאפא. האנשים אשר הפיצו את ההודעה הנחו את האנשים להפקיד את הכסף בחשבון ספציפי, אשר ישלח לארה"ב עבור המורה וכו'. כבר היו כמה מתרגלים אשר לא למדו את הפא היטב ורומו בצורה זאת. אנו מכריזים: זוהי פעולה אשר פוגעת בדאפא בצורה חמורה. המורה מעולם לא ביקש פני מתלמידי הדאפא. כל מעשה של איסוף כסף מתלמידי הדאפא אסור באופן מוחלט ע"י הדאפא. מי שמתחיל או מסייע לאיסוף כספים בשם תלמידי הדאפא או בשם אגודת הדאפא וכו' עושה דברים הפוגעים בדאפא ומפריע לתלמידי הדאפא ומנוצל על ידי שדים.

תלמידי הדאפא בתקופת תיקון הפא, בייחוד מספר רב של מתרגלים בסין , עושים ככל שביכולתם בכדי לחסוך כל פני להבהרת האמת ולהצעת הצלה לאנשי העולם. בזמן שהם ניצבים בפני הרדיפה, מתרגלים רבים עומדים בפני קשיים עצומים ועם צרכים בסיסיים, אולם הם עדיין חוסכים כל מה שהם יכולים ועושים ככל שביכולתם בכדי להציע הצלה לאנשי העולם. הצורה שבה מתרגל מנהל את כספו היא בחירתו האישית, וכאשר כמה מתרגלים אשר מכירים אחד את השני היטב רוצים לעשות דברים יחד כיחידים - זוהי גם בחירתם האישית של המתרגלים. אולם זה אסור לחלוטין לאסוף כסף מתלמידי דאפא, בשום מקום ובשום מצב.

בנוסף, הדאפא דורש שהמטפחים כקבוצה יהיו בעלי ארגון חופשי, אין רשימת שמות או רשימת חברים. על כל תלמידי תיקון הפא לנהל את עצמם היטב. לא להיות מנוצלים בידי שדים ולשים סוף לאבדות שייתכן והביאו על עצמם, על המתרגלים אחרים ועקב כך על תיקון הפא.

עקרונות הדאפא הם כמו יהלום - בלתי ניתנים לשינוי או להריסה. כל תלמיד דאפא צריך לדעת זאת ולהגן עליהם מיוזמתו. התקווה היא שכל תלמידי הדאפא יתמידו בלימוד הפא, ילמדו את הפא היטב, ועל בסיס הדבקות וההגנה על הדאפא יעשו היטב את הדברים שתלמידי הדאפא צריכים לעשות בתקופת תיקון הפא.

עורך ב מינג-הווי