(Minghui.org) החל מסוף 2000, הופצה חוברת קטנה בסין ואלה שהפיצו אותה קראו לה "ההרצאה העשירית" של "ג'ואן פאלון".

החוברת הזאת הגיעה מאנשים רעים מ"משרד 610" וכל אלה המפיצים את החוברת הזאת מערערים את הדאפא.

כל מתרגל שהפיץ את מה שנקרא "ההרצאה העשירית" וחוברות דומות אחראי לאסוף חזרה את כל החומר שהפיץ ולהשמיד אותו.

כמה שהפיצו, זה מה שעליהם האחריות לאסוף חזרה ולהשמיד.

ל"ג'ואן פאלון" יש רק תשע הרצאות והמאסטר אמר בבירור בעבר שלא יהיו שינויים כלשהם.

כל המאמרים החדשים של המאסטר יפורסמו ב"קלירווסדום" כל מה שלא יפורסם ב"קלירוויסדום" ויופץ באופן פרטי הוא מזויף.

התוכן למעלה נמסר באופן מיוחד על ידי המאסטר ואושר על ידו לפרסום.

6.6.2003