(Minghui.org)

מייד לאחר שמתרגלי פאלון גונג מבלגיה הגישו תביעה משפטית נגד ג'יאנג זמין בעוון פשעים של עינויים, פשעים נגד האנושות ורצח עם, המנהיג סיני הקודם, האחראי הישיר לרדיפת הפאלון גונג יעמוד בפני תביעה משפטית דומה בגרמניה.

על פי מרכז המידע הגרמני של הפאלון דאפא, אגודת הפאלון דאפא בגרמניה ומתרגלים גרמניים מתכננים להגיש תביעה משפטית פלילית נגד ג'יאנג זמין בעבור רצח עם ופשעים נגד האנושות. התביעה משפטית תוגש תחת הקודים הפליליים הבינלאומיים הגרמניים אשר נכנסו לתוקף ב-26 ביוני 2002. בגלל שרצח עם הוא פשע רציני באופן קיצוני, בדרך כלל סוג זה של תביעה משפטית פלילית מוגשת עם התובע הפדרלי בקארלסרוהי גרמניה.

הבסיס החוקי - הקוד הפלילי הבינלאומי הגרמני

הקוד הפלילי הבינלאומי הגרמני, נכנס לתוקף בשנה האחרונה, מיועד ספציפית לרצח עם, פשעים נגד האנושות, ופשעי מלחמה. לפני שהקוד הפלילי הבינלאומי נכנס לתוקף, שלושת הפשעים כבר הוכנסו אל הקוד הפלילי הלאומי הגרמני. ההבדל הראשי בין הקוד הלאומי והקוד הבין לאומי נמצא בכך שהקוד הפלילי הבינלאומי מבטיח את העיקרון של סמכות שיפוט עולמית היכולה להיות מיושמת בשלושה סוגי פשעים אלה. כתוצאה, שלושת סוגי הפשעים נמצאים בתחום השיפוט של בתי המשפט בגרמניה בהתעלם ממיקום הפשעים, או מלאום הקורבנות.

דובר הפאלון דאפא בגרמניה סיפר לעיתונאי שהצעות החוק החדשות מציעות בסיס משפטי חזק עבור מתרגלי הפאלון גונג לתבוע את ג'יאנג זמין בעבור פשעיו. בהתאמה לקוד הפלילי הבינלאומי הגרמני, כל מתרגלי הפאלון גונג שנרדפו למוות או נידונו לעינויים, ורדיפה מינית ונפשית יכולים להיות ראיות (או להעיד) בתביעה משפטית זאת. על פי המקורות שלנו, האו"ם וארגוני זכויות אדם כבר תיעדו והכריזו על הרבה מקרים דומים.

הנאשם יואשם ברצח עם ופשעים נגד האנושות

מתרגלי הפאלון גונג מצהירים שרדיפת הפאלון גונג בידי ג'יאנג זמין מכוונת להשמדה יסודית של הפאלון גונג. ב-10 ביוני 1999, ג'יאנג ייסד את "משרד 610". המשרד אורגן באופן שיטתי, ישירות תחת הוראות ג'יאנג, עם כוח לא מוגבל מעל הבקרות של החוקה וכל החוקים הסיניים. ג'יאנג נתן הוראה "להרוס את המוניטין של מתרגלי הפאלון גונג, להחריב אותם כלכלית ולהשמיד אותם פיזית" והוא הורה שכל המתרגלים שעונו למוות יוכרזו כמקרי התאבדות, הגופות נשרפות מייד ללא בדיקת זהותם. הוראה זאת בוצעה בעיקר על ידי "משרד 610". לכן, הרבה מתרגלי פאלון גונג נרדפו למוות או עונו בגסות. מתרגלי הפאלון גונג חושבים שרדיפה שיטתית ובהיקף רחב זה המכוונת ישירות נגד הפאלון גונג עונה על הקריטריון הנדרש על ידי הקוד הפלילי הבינלאומי הגרמני.

סעיף 6 מהקודים הפלילים הבינלאומיים הגרמניים מצהיר, רצח עם מוגדר כאחת מהפעולות הבאות המבוצעת עם כוונה להשמיד, לאום, מוצא אתני, קבוצה דתית או גזעית, בחלקו או בשלמותו כמו:

* הריגת חברי הקבוצה. * גרימת פגיעות נפשיות או גופניות רציניות לחברי הקבוצה. * כוונה לגרום אבדות לקבוצה, תנאי חיים המתוכננים להביא עליה הרס פיזי בשלמותה או בחלקה.

7 סעיף מגדיר פשעים נגד האנושות כאחת מהפעולות הבאות המבוצעות כחלק מהתקפה שיטתית או רחבה המכוונת נגד אוכלוסייה אזרחית כלשהי:

* כוונה לגרום אבדות לקבוצה, תנאי חיים המתוכננים להביא עליה הרס פיזי בשלמותה או בחלקה. *  עינוי אלה האסורים או תחת שליטה באמצעים אחרים, גרימת נזקים גופניים או נפשיים רציניים לחברים מהקבוצה. * עבדות מינית, אונס, עיקור בכוח וכו'. * גרימת נזקים גופניים או נפשיים רציניים לאחרים. * מניעה קשה של חופש גופני תוך הפרה של יסודית של החוקים בינלאומיים. * רדיפה כנגד קבוצה מוגדרת כלשהי באמצעים של חוסר או הגבלה רצינית של זכויות האדם הבסיסיות.

תביעות משפטיות דומות בארצות שונות הן מקור לעניין עבור הקהילה הבינלאומית

באחרונה, מתרגלי פאלון גונג בחו"ל מארצות שונות הגישו תביעות משפטיות נגד ג'יאנג זמין בעוון רצח עם. ארצות מע:ביות מראות את דאגתם לגבי התביעות משפטיות, והתקשורת מדווחת עליהן.

באוקטובר 2002, מתרגלי פאלון גונג הגישו תביעה משפטית בפעם הראשונה בבית משפט מחוזי בארה"ב, במחוז הצפוני של אילינוי, בהאשימם את ג'יאנג זמין ברצח עם, פשעים של עינויים, ופשעים נגד האנושות.

במרץ 2003 מתרגלי פאלון גונג בשוויץ הצהירו שגם הם יתבעו את ג'יאנג זמין. בחודשיים האחרונים מתרגלי פאלון גונג בבריטניה, אוסטרליה וקנדה הודיעו ברציפות שהם מתכננים להגיש תביעה משפטית נגד ג'יאנג זמין. הבולטת ביותר היא התביעה משפטית הפלילית הבלגית שהוגשה על ידי שישה מתרגלי פאלון גונג, אחד מהם אזרח בלגי, בעזרת עורך דין ידוע בנושא זכויות אדם.

באם מתרגלי פאלון גונג גרמניים יגישו רשמית תביעה משפטית פלילית נגד ג'יאנג זמין, זאת תהיה ההתנסות השניה של ג'יאנג כנאשם בגרמניה. באפריל 2002, במהלך ביקור ג'יאנג בגרמניה, ארגון זכויות אדם גרמני "העמותה עבור אנשים מאויימים" תבע לדין את ג'יאנג בעבור פשעים נגד האנושות ופשעים של עינוים. בגלל שבאותה עת ג'יאנג נהנה מהזכות של חסינות דיפלומטית כראש מדינה, התביעה משפטית בוטלה. מאז מרץ השנה, ג'יאנג אינו עוד המנהיג הקומוניסט הסיני.