(Minghui.org) לאחרונה, בעיר צ'נג-דו ובאזורים אחרים בסין, יש אנשים המתחזים למאסטר, וכדי להונות אנשים הם מפיצים כמה תיאוריות שנראות נכונות, אבל למעשה הן מוטעות. לא משנה מיהם ואיך הם מציגים עצמם בציבור כדי להפיץ את הדברים האלה, כל מה שהם עושים הם דברים של הפרעה תחת שליטת הרוע מאחורי הקלעים וערעור הטיפוח, אימות הפא והבהרת האמת של תלמידי תיקון הפא.

אנו מקווים שכל תלמידי הדאפא המטפחים באמת ירגיעו את לבבם כדי ללמוד את הפא היטב, יתייחסו לפא כאל המורה, ויצעדו היטב ובאופן ישר כל צעד וצעד בשלבים האחרונים של טיפוח תיקון הפא.

עורכי קלירוויסדום

26 בספטמבר 2003