(Minghui.org) לאחרונה קרתה בבייג'ינג ובטיאן-ג'ין התופעה הבאה:כמה מתרגלים היו פעילים מאוד באיסוף כספים וטענו או האמינו שהם מספקים מימון לתלמידים מחוץ לסן כדי להבהיר את האמת. זוהי פעולה המערערת חמורות את הפא – טיפוח בדאפא אוסר לחלוטין איסוף כספים.

ב-5 השנים האחרונות, כל הפעילויות של תלמידי הדאפא להבהרת אמת ולקידום הדאפא סביב העולם משולמות על ידי תלמידי הדאפא עצמם, שנותנים מה שהם יכולים תחת מצבים קשים, במגבלות היכולות האישיות שלהם.

אף פעם לא ניתנה רשות לאסוף כספים והפעולה הזאת המפרה חמורות את העקרונות של הטיפוח לא תותר גם בעתיד. בזמן הנוכחי, מי שעושה זאת, מערער בכוונה תחילה את הפא.התרחשות העניין הזה מונחית ללא ספק על ידי סוכנים חשאיים מאחורי הקלעים.

אנו מקווים שכל תלמידי הדאפא, במיוחד אלו שבסין, יסלקו את ההחזקות האנושיות בצורה רציונלית, בראש צלול ובהתאם לדרישות המאסטר, ויבהירו קדימה במרץ את האמת לאנשי העולם. במיוחד בואו ולא נחמיץ את ההזדמנות [להבהיר אמת ל]אנשים סביבנו ולא נמשיך לאפשר כתבים מזויפים, איסוף כספים ודברים לא ישרים שונים אחרים שמתעוררים מהחזקות אנושיות כדי להפריע לנו ולהזיק לסביבה שנועדה לנו כדי להבהיר את האמת על הרדיפה.

איסוף כספים בקרב תלמידי דאפא תחת כל אמתלה שהיא היא פעולה של ערעור הפא, וכל התלמידים המטפחים צריכים שתהיה להם באמת הבנה ברורה בסוגיה הזאת. אם מישהו אוסף כספים בשם תלמידי הדאפא, לכולם יש האחריות להתייצב כדי להבהיר את האמת, ולעצור את פעולת החבלה הזאת.

28 בספטמבר 2004