(Minghui.org)

חלק 1: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/10/49058.html חלק 2: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/7/48979.html חלק 3: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/11/49032.html

בסוג עינוי זה, השוטרים כובלים את רגלי הקורבן לספסל הנמר בחגורות ומהדקים אותן. אחר-כך, הם שמים לבנים או חפצים קשים אחרים תחת כפות-רגלי הקורבן. הם מוסיפים שכבות של לבנים בזו אחר זו עד שהחגורות נקרעות. הקורבנות סובלים כאבים בלתי נסבלים ומתעלפים לעיתים קרובות במהלך העינוי.

לעיתים תכופות, מענים את הקורבנות בעינויים אחרים בעת ובעונה אחת כולל: שימוש באלות חשמליות, כבילת הידיים מאחורי הגב, שרפת הגוף בסיגריות, החדרת קיסמי עץ תחת הציפורניים, דקירת הצלעות בעט חד, הכאת עצמות הלחיים במברג, סתירות בפנים, דקירת הפנים בנעצים, וכבילת רסן לפה (לעיתים תכופות, הקורבן אינו יכול לסגור את פיו, כיוון ששתי פינות הפה נקרעו)