(Minghui.org)

ניו יורק – מרכז המידע של פאלון דאפא:

ארבעים וארבעה מקרים של מוות מעינויים ומרדיפה של אנשים שמתרגלים פאלון גונג בסין דווחו בספטמבר. יותר מחצי מהם קרו ב- 2005, בשעה שיתרתם ישנים יותר, שרק עתה נחשפו.   הרשויות הסיניות ממשיכות לפקח באופן הדוק על המידע המתייחס למתרגלי הפאלון גונג הנמצאים במעצר, ומכחישים באופן גורף כל התעללות בעצירים.

למאמר המלא באנגלית:  http://en.minghui.org/html/articles/2005/10/8/65684.html