(Minghui.org)

השתוממתי כשקראתי באינטרנט איך מתרגלים של "התזמורת הצועדת של הארץ השמימית" הופיעו בצורה כל כך נפלאה. בנוסף, גם אנשים רגילים חוו הפתעה גדולה בהופעה.

המורה מתאר את התפקיד שהלהקה מציגה במימדים אחרים. באותו זמן, המורה חושף רמה של הפא ואת הכוונה העמוקה הפנימית של המוסיקה של "התזמורת הצועדת של הארץ השמימית". זה תיקן את המושגים הנוקשים שלי שהיו ברמת בן אדם רגיל. הבנתי דברים רבים:

"מסתבר שהמוסיקה הינה בעלת כוח רב". "מסתבר שמוסיקה המולחנת ע"י מתרגלי דאפא יכולה לסלק יצורים מרושעים ממימדים אחרים" "מסתבר שמוסיקה המולחנת ע"י מתרגלי דאפא מציגה כוחות על טבעיים". "מסתבר שמוסיקה המולחנת ע"י מתרגלי דאפא עוזרת למורה בתיקון הפא". "מסתבר שמוסיקה, מחול ואומנויות, שחוברו ע"י מתרגלי דאפא הם 18 מינים שונים של נשק לסילוק היצורים המרושעים".

כל היצורים האנושיים הם גורמים בתוך היקום הזה. כולם מציגים את האופי של היקום, שהוא "אמת-חמלה-סובלנות". לא משנה אם זאת מוסיקה, מחול, אמנות, עיתונים, אתרי אינטרנט או כסף. רק אם הם מנוצלים בצורה חיובית, הם יכולים לשחק תפקיד חיובי.

אני אוהבת לשמוע את המוסיקה של דאפא. אם אני שרה אותה בסביבות שונות, מה יקרה באותם מקומות?

הבנתי שהמורה מזכיר בג'ואן פאלון: (הרצאה שלישית)

" אורו של הבודהא זורח בכל מקום ומביא את ההגינות והצדק לשלמות ובהירות"

אני זוכר/ת מה המורה אמר בג'ואן פאלון (הרצאה שלישית)

"אנחנו מדברים על הצלה לעצמנו ולאחרים, כמו גם לכל היצורים החיים....בתוך האזור שמכוסה על ידי שדה האנרגיה שלכם. אחרים יפיקו תועלת ואולי ירגישו מאוד נוח. ....יכול להיות שגופם של האנשים שבתוך השדה שלכם, יתכוונן לא בכוונה, כי השדה הזה יכול ליישר את כל המצבים הלא נכונים".

אני זוכרת לילה אחד ב-1999, נכלאתי בצורה בלתי חוקית בחדר קטן בתחנת משטרה. כאשר זמזמתי את המוסיקה של "פו-דו", ו"ג'י-שי", אנשים בחדר הסמוך סיפרו לי שהמוסיקה הייתה מצוינת. באותו זמן לא הבהרתי להם את האמת, אבל הם בחרו את הדרך הנכונה לעצמם. באופן תת-הכרתי הם בחרו את היקום החדש, ובאותו הזמן הם נבחרו ע"י היקום החדש.

עלינו לפתוח את מחשבותינו הנוקשות ולשנות את המושגים שלנו. עלינו להשתמש בחכמה שלנו ותוך כדי להבהיר את האמת בצורה יעילה.