(Minghui.org)

פעם, כאשר שוחחתי עם מתרגל-עמית, הוא אמר שלדעתו יש לו תכונת הארה טובה, משום שהוא השיג הבנות לגבי מאורעות מרכזיים רבים בטיפוח ועשה את המוטל עליו. הנה מה שאני רוצה לשאול מתרגלים עמיתים: כאשר עסקנו בפעילויות החשובות הללו; האם פעלנו על פי דרישות המורה בנוגע למחשבות נכונות ופעולות נכונות, עם מצב מחשבה של תלמידי דאפא של תקופת תיקון הפא, והאם השגנו את המטרה הסופית של אימות הפאלון דאפא, חיסול הרוע והצלת יצורים חיים? או האם עשינו את הדברים הללו עם החזקות אנושיות, ונהגנו במאסטר ובטיפוח הפאלון דאפא מתוך ההחזקה של עשיית דברים? האם אנו מרוצים מהמצבים הנוכחיים?

אכן, "ביצענו אותם" אך האם "ביצענו אותם היטב"? מהם התוצאות?

כמטפח בפאלון דאפא, על מצב המחשבה שלנו להיות "נכון", כאשר במסגרתו אנו אמורים להחיל על עצמנו משמעת קפדנית, לפעול באחריות, ולהתייחס לטיפוח בענווה.

במשך הרדיפה האכזרית הזאת,  לרוע לא איכפת אם אתה חרוץ או לא; הוא מודד אותך על פי קנה המידה של הרמה שהוא חושב שעליך להשיג. אם אתה לא מצליח להגיע לרמה הזו, אז הוא (הרוע) יגרום לך להפרעות, או אפילו יהרוג את המתרגל. עברנו כל כך הרבה ניסיונות עד כה.

בתקופה הנוכחית, מתרגלי הפאלון דאפא מפוררים את תרבות המפלגה המרושעת. הבה ונחשוב על כך בזהירות; האם קיימים שאריות של תרבות המפלגה בתוך מצב המחשבה של "עשינו זאת"?

המורה אמר פעמים רבות שעלינו לטפח ביציבות. לכן, עלינו לחפש פנימה.