(Minghui.org)

"עכשיו יש רק מספר קטן של שדים רעים רקובים, והם מרוכזים על ידי הכוחות הישנים במחנות לעבודת כפייה, בבתי-כלא ובמאורות אפלות נוספות שלוקחות חלק ברדיפת תלמידי דאפא. זה גרם לרדיפה מצד הרוע להישאר חמורה באזורים מוגבלים ומסוימים. כדי לחסל לגמרי את רדיפת תלמידי הדאפא על ידי הידיים השחורות, הרוחות הרקובות והכוחות הישנים, כל תלמידי הדאפא ברחבי העולם – בייחוד תלמידי דאפא בכל אזור של סין – צריכים לשלוח מחשבות נכונות באופן ממוקד לעבר המקומות המרושעים הללו, לפורר ביסודיות את כל היצורים הרעים והגורמים שרודפים את תלמידי הדאפא, לסלק את הנסיבות שבהם תלמידי דאפא נרדפים בסין, להציל את אנשי העולם......" (לפורר את הרוע ביסודיות)

בהתבסס על מידע וחומר שנאסף על ידי אתר האינטרנט קלירוויסדום, אנחנו מפרסמים רשימה חלקית של מאורות הרוע האפלות ביותר שבהן רודפים את מתרגלי פאלון דאפא ביבשת סין:

פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג:

מחנה העבודה בכפייה וואן-ג'יאה, בעיר חארבין. מחנה העבודה בכפייה צ'אנג-לינג-זי בעיר חארבין. בית כלא לנשים חארבין, מרכז מחנה מעצרים חארבין מס' 2, כלא חארבין, מחנה עבודה בכפייה סווי-הואה, מחנה עבודה בכפייה ג'יאה-מוּ-סי, כלא דא-צ'ינג, מחנה עבודה בכפייה דא-צ'ינג. כלא טאי-לאי בעיר צ'י-צ'י-האר, מחנה העבודה בכפייה שואנג-הֵה, מחנה העבודה בכפייה בעיר צ'י-צ'י-האר, מחנה העבודה בכפייה פו-יו בעיר צ'י-צ'י-האר, כלא שין-ג'אן, כלא הוּ-לאן, מחנה העבודה בכפייה מוּ-דאן-ג'יאנג, מחנה העבודה בכפייה הֵה-ג'אנג, מחנה העבודה בכפייה ג'י-שי, כלא מוּ-דאן-ג'יאנג.

פרובינציית ליאו-נינג:

מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש מא-סאן-ג'יאה, כלא שן-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש לונג-שן בעיר שן-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש ג'אנג-שי בעיר שן-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש שן-שין בעיר שן-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש דא-ליאן, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש הוּ-לואן-דאו, כלא פּאן-ג'ין, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש טיה-לינג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש גואנג-שאן, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש ג'ין-גוֹאוּ, כלא נאן-שאן של ג'ין-גוֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש פו-שון, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש אן-שאן, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש צ'או-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש דאן-דונג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש פו-שין, כלא הואה-זי בליאו-יאנג, מחנה העבודה בכפייה לחינוך מחדש בן-שי, מרכז שטיפת המוח לואן-טאי שאן-ג'ואנג בעיר פו-שון.

פרובינציית ג'י-לין:

כלא ג'י-לין, כלא הנשים האזורי של ג'י-לין, מחנה העבודה בכפייה האזורי של ג'י-לין, מחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג- גוֹאוּ בעיר צ'אנג-צ'ון, מחנה העבודה בכפייה פן-ג'ין בעיר צ'אנג-צ'ון, מחנה העבודה בכפייה ין-מא-הֵה  ב ג'יו-טאי, מחנה העבודה בכפייה שי-פינג, מחנה העבודה בכפייה יאן-ביאן, כלא טיֵה-ביי בעיר צ'אנג-צ'ון, מחנה עבודה בכפייה ליאו-יואן, מחנה העבודה בכפייה טונג-הואה.

העיר בייג'ינג:

מחנה העבודה בכפייה לנשים בייג'ינג, מחנה העבודה בכפייה טואן-הֵה, כלא צ'יאן-ג'ין.

העיר טיאן-ג'ין:

מחנה העבודה בכפייה לנשים באן-צ'יאו, מחנה העבודה בכפייה לנשים ג'יאן-שין, כלא טיאן-ג'ין מס' 1, כלא טיאן-ג'ין לנשים, מחנה העבודה בכפייה שואן-קוֹאו.

פרובינציית הֵה-ביי:

מחנה העבודה בכפייה גאו-יאנג בעיר באו-דינג, בית כלא מס' 1 של מחוז הֵה-ביי, כלא הֵה-ביי לנשים,  כלא הֵה-ביי מס' 4 , מחנה העבודה בכפייה הֵה-הואה-קנג בעיר טאנג-שאן, מחנה העבודה בכפייה קאי-פינג בעיר טאנג-שאן, כלא ג'י-דונג בעיר טאנג-שאן, מחנה העבודה בכפייה שי-ג'יאה-ג'ואנג, מחנה העבודה בכפייה הואי-לואן בעיר שי-ג'יאה-ג'ואנג, מחנה העבודה בכפייה בא-לי-ג'ואנג בעיר באו-דינג, כלא שי-ג'יאה-ג'ואנג מס' 2.

פרובינציית שאן-דונג:

בית הכלא באזור הכפרי שאן-דונג, כלא שאן-דונג לנשים, כלא הואי-ביי, מחנה העבודה בכפייה וואנג-צון, מחנה העבודה בכפייה ג'י-נאן, מחנה העבודה בכפייה צ'אנג-לֵה, מחנה העבודה בכפייה צ'ינג-דאו.

פרובינציית שאן-שין:

כלא שאן-שי מס' 1, כלא שאן-שי לנשים, מחנה העבודה בכפייה לנשים שאן-שי, מחנה העבודה בכפייה שין-דיאן בעיר טאי-יואן, מחנה העבודה בכפייה יון-צ'נג.

פרובינציית הֵה-נאן:

מחנה העבודה בכפייה לנשים שי-בא-לי-הֵה בעיר ג'ן-ג'וֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה שוי-צ'אנג, מחנה העבודה בכפייה לוּאוֹ-יאנג, מחנה העבודה בכפייה פינג-דינג-שאן, מחנה העבודה בכפייה קאי-פנג.

פרובינציית שא-אן-שי:

כלא שא-אן-שי לנשים, מחנה העבודה בכפייה זאו-זי-הֵה בפרובינציית שא-אן-שי, מחנה העבודה בכפייה לנשים שא-אן-שי, כלא ווי-נאן, כלא יו-לין האו-טאן בשא-אן-שי, בית חולים אן-קאנג בעיר שי-אן.

פרובינציית צ'ינג-האי:

מחנה העבודה בכפייה צ'ינג-האי, כלא האו-מן בהאי-ביי-ג'וֹאוּ.

התחום האוטונומי נינג-שיאה:

מחנה העבודה בכפייה בתחום האוטונומי נינג-שיאה.

פרובינציית סי-צ'ואן:

כלא דה-יאנג, מחנה העבודה בכפייה שין-הואה בעיר מיאן-יאנג, כלא סי-צ'ואן לנשים, כלא צ'ואן-שי, מחנה העבודה בכפייה לנשים נאן-מוּ-סי בעיר זי-ג'ונג, כלא צ'ואן-ביי, כלא יה-אן, כלא ווּ-מא-פינג במוּ-צ'ואן, מחנה עבודה בכפייה דא-יאן בזי-יאנג, כלא זי-גונג, כלא גואנג-יואן, מרכז מחנה מעצרים וואן-יאו-שוּ בעיר פּאן-ג'י-הואה

העיר שאנג-האי:

כלא טי-לאן-צ'יאו בעיר שאנג-האי, כלא שאנג-האי לנשים, מחנה העבודה בכפייה שאנג-האי.

פרובינציית ג'יאנג-סוּ:

כלא נאן-ג'ינג, כלא הונג-זה-הוּ, כלא סוּ-ג'וֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה ג'וי-דונג, מחנה העבודה בכפייה פאנג-ג'יאן.

פרובינציית ג'ה-ג'יאנג:

מחנה העבודה בכפייה מוֹ-גאן-שאן במחוז ג'ה-ג'יאנג.

פרובינציית אן-הווי:

מחנה העבודה בכפייה לנשים אן-הווי, כלא ההֵ-פיי מס' 4, כלא סוּ-ג'וֹאוּ, בית החולים לחולי נפש ההֵ-פיי, מחנה העבודה בכפייה נאן-הוּ בעיר שואן-ג'וֹאוּ.

פרובינציית הוּ-ביי:

מחנה העבודה בכפייה הֵה-וואן בעיר ווּ-האן, כלא ווּ-האן לנשים, כלא צ'ין-דו-אן- קוֹאו בעיר ווּ-האן, מרכז הגמילה מסמים שי-זי-שאן במחוז הוּ-ביי.כלא שא-יאנג.

העיר צ'ונג-צ'ינג:

הכלא העירוני של העיר צ'ונג-צ'ינג, מחנה העבודה בכפייה שי-שאן-פינג בעיר צ'ונג-צ'ינג, מחנה העבודה בכפייה לנשים מאו-ג'יאה-שאן בעיר צ'ונג-צ'ינג, כלא יונג-צ'ואן בעיר צ'ונג-צ'ינג, חוות מחנה העבודה בכפייה שאן-הֵה בפן-שווי בתוך וואן-ג'וֹאוּ, כלא צ'אנג-טאן, החווה החקלאית טיֵה-מן במחוז ג'ונג.

פרובינציית הוּ-נאן:

כלא צ'אי-שאן, מחנה העבודה בכפייה שין-קאי-פּוּ בעיר צ'אנג-שא, בית הכלא המחוזי לנשים הוּ-נאן, כלא צ'אנג-שא, מחנה העבודה בכפייה לנשים באי-מא-לונג בעיר ג'וּ-ג'וֹאוּ,כלא בין-ג'וֹאוּ, כלא צ'אנג-דה.

פרובינציית גואנג-דונג:

מחנה העבודה בכפייה לנשים צ'וּאוֹ-טוֹאוּ בעיר גואנג-ג'וֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה סאן-שווי בעיר גואנג-ג'וֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה מס' 1 של גואנג-ג'וֹאוּ, כלא שן-ג'ן, מחנה העבודה בכפייה שן-ג'ן.

האזור האוטונומי של מונגוליה הפנימית:

מחנה העבודה בכפייה הוּ-הֵה-האו-טה, כלא צאי-פנג, מחנה העבודה בכפייה ווּ-יואן, כלא באו-אן-ג'או לנשים, מחנה העבודה בכפייה טוּ-מוּ-ג'י.

אזור שין-ג'יאנג האוטונומי:

מחנה העבודה בכפייה לנשים ווּ-לואן-מוּ-ג'י, מחנה העבודה בכפייה שי-הֵה-זי, מחנה העבודה בכפייה ווּ-סוּ, מחנה העבודה בכפייה צ'אנג-ג'י-ג'וֹאוּ.

פרובינציית גאן-סוּ:

כלא לאן-ג'וֹאוּ, כלא גאן-סוּ לנשים, מחנה העבודה בכפייה גאן-סוּ, כלא טיאן-שווי, כלא ג'יו-קואן, כלא דינג-שי, בית הספר למשפטים גונג-ג'יאה-וואן בעיר לאן-ג'וֹאוּ.

פרובינציית ג'יאנג-שי:

המרכז לשיקום נשים מסמים נאן-צ'אנג, כלא נשים נאן-צ'אנג, כלא נאן-צ'אנג.

פרובינציית פו-ג'יאן:

כלא הנשים המחוזי פו-ג'יאן, מחנה העבודה בכפייה המחוזי לנשים פו-ג'יאן, מחנה העבודה בכפייה רוּ-ג'יאנג בפרובינציית פו-ג'יאן, כלא מין-שי, מחנה העבודה בכפייה לנשים טאי-יו בעיר פו-ג'וֹאוּ.

פרובינציית גווי-ג'וֹאוּ:

מחנה העבודה בכפייה לנשים גווי-ג'וֹאוּ, מחנה העבודה בכפייה ג'ונג-בא, כלא דו-ג'יון, החווה החקלאית יאנג-איי, החווה החקלאית סאן-ג'יאנג.

פרובינציית יון-נאן:

מחנה העבודה בכפייה לנשים דא-בא-צ'יאו בפרובינציית יון-נאן, המרכז לשיקום מסמים קון-מינג, מחנה העבודה בכפייה מס' 2 של יון-נאן.

אזור גואנג-שי האוטונומי:

מחנה העבודה בכפייה לנשים גואנג-שי, מחנה העבודה בכפייה מס' 1 של גואנג-שי.

פרובינציית האי-נאן:

מחנה העבודה בכפייה לנשים האי-נאן, מחנה העבודה בכפייה לגברים האי-נאן, מחנה העבודה בכפייה של העיר סאן-יא בפרובינציית האי-נאן.