(Minghui.org)

מתוך: תקציר דו"ח התמיכה העולמית במאמציהם של מתרגלי פאלון גונג לחשוף ולשים קץ לזוועות המבוצעות על ידי המק"ס

במרץ 2006, הפשעים של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים במחנות ריכוז ועבודת כפייה, בבתי כלא ובבתי חולים נחשפו. הקהילה הבין לאומית הזדעזעה מהזוועות הללו. אנשים ברחבי העולם גינו את אכזריות המק"ס וקראו להציל את המתרגלים הכלואים. כמו כן הם תמכו במאמצי "הקואליציה לחקר הרדיפה כנגד הפאלון גונג בסין" לפתוח בחקירה עצמית ולשים קץ לרצח העם שמבצעת המק"ס בפאלון גונג.

 א. תמיכה מהאו"ם ומגופים הקשורים אליו, מאח"מים וממדינות ואל"מים (ארגונים לא ממשלתיים) בין לאומיים

1. בית הנבחרים של אילינוי העביר החלטת גינוי לקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים:

"הואיל, ופאלון גונג הינה צורה שלווה ולא אלימה של אמונה אישית, המונה מיליוני מאמינים בסין ובמקומות אחרים; ו

הואיל, ופאלון גונג נרדפת כבר 6 שנים על ידי המק"ס, כפי שתועד על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב, הועדה לחופש אמונה בין לאומי של ארה"ב, אמנסטי אינטרנשיונל, משמר זכויות האדם וארגונים ממשלתיים וארגוני צד שלישי אחרים; ו

הואיל, והרדיפה הזו כוללת שימוש נרחב בעינויים; ו

הואיל, ורשויות המק"ס רודפות את הפאלון גונג במדיניות של "הרסו את המוניטין שלהם, רוששו אותם כלכלית והשמידו אותם פיסית"; ו

הואיל, ומעל ל-2,800 מתרגלי פאלון גונג מתו מהתעללות מדווחת, ובחלק מגופותיהם היו חסרים איברים פנימיים; ו

הואיל, ובסו-ג'יאה-טון, פרבר של העיר שן יאנג, אלפי מתרגלי פאלון גונג מוחזקים במחנה מעצר בניגוד לחוקי סין וזכויותיהם נפגעות; ו

הואיל, ומחנה המעצר בסו-ג'יאה-טון צמוד למתחם המכיל שלושה בתי כלא; ו

הואיל, ובכלא שבסו-ג'יאה-טון איברים של מתרגלי פאלון גונג נקצרים בעודם חיים, וגופותיהם נשרפות לאחר מכן; ו

הואיל, והאיברים הגנובים נשלחים לבתי חולים הקשורים לכלא להשתלות, כאשר הלקוחות להשתלות הללו, הם לעיתים אזרחי ארה"ב; ו

הואיל, ועדה שעבדה בבתי החולים הללו ושבעלה לשעבר, מנתח, ביצע קצירת איברים, מעריכה כי 4,000 מתרגלי פאלון גונג מתו בחמש השנים האחרונות באמצעות קצירת האיברים; ו

הואיל, ונשיא סין הו ג'ין טאו, יערוך באפריל 2006 ביקור רשמי בארה"ב;  לכן אנו מצהירים:

הוחלט כי בית הנבחרים של האסיפה הכללית התשעים וארבע של מדינת אילינוי, קורא למק"ס להפסיק לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג; ועוד נוסיף ש

הוחלט כי אנו מאיצים בממשלת ארה"ב לחקור את השתלות האיברים בסין ולפעול בכל צורה הגיונית לשים סוף לנוהג המחריד של קצירת איברים מאסירים חיים לצורכי השתלה; ועוד נוסיף ש

הוחלט כי אנו ממליצים לנשיא בוש לדון עם הו ג'ין-טאו על קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים כאשר הוא נפגש עם ראש המק"ס באפריל; ועוד נוסיף ש

הוחלט כי אנו קוראים לאו"ם, לקהילייה הבין לאומית, לצלב האדום או לכל ארגון זכויות אדם אחר, לפתוח בחקירה משלו של הזוועות הללו ולספק עותק של התחקיר לאסיפה הכללית של האו"ם ולקונגרס; ועוד נוסיף ש

הוחלט כי עותק של החלטה זו יוצג למתרגלי הפאלון גונג של אילינוי ושעותק של החלטה זו ישלח לנשיא ארה"ב, ג'ורג' וו. בוש, לאו"ם, לוועדה הבין לאומית של הצלב האדום ולארגון אמנסטי אינטרנשיונל.

אומץ על ידי בית בנבחרים ב-19 באפריל, 2006

מייקל ג'יי. מדיגן, דובר בית הנבחרים מארק מהוני, מזכיר הבית."

המשך יבוא....