(Minghui.org)

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רתמה את עצמה לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג במשך 7 שנים. ישנם כבר לפחות 2929 מקרי מוות מתועדים של מתרגלים בשל הרדיפה. עשרות אלפי מתרגלים נכלאו שלא כחוק ועונו. בחודש מרץ בשנה זו, עדים חשפו קציר איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. לאחרונה, ועדת חקירה עצמאית מקנדה סיכמה בדו"ח שההאשמות בנושא קצירת האיברים נכונות. כדי לעצור טבח ברברי ולא אנושי זה, ארגנו מתרגלי פאלון גונג בנורווגיה ב- 22 ביולי סיור מכוניות כדי להציג את היופי של הפאלון דאפא ולהפיץ את העובדות על הרדיפה לאנשים מבודו עד אוסלו. הם גם קראו לאנשים לעזור בעצירת הרדיפה.

מתרגלים מבהירים את האמת במוי ראנה ב 23 ביולי

מתרגלים מפיצים חומרי הבהרת אמת בפאוסקא

ב- 24 ביולי הגיע סיור המכוניות לטרונדהיים, המרכז המסחרי והתרבותי של נורווגיה, אשר הייתה בירתה הראשונה של נורווגיה ומרכז חשוב לחינוך ומחקר. המתרגלים הסבירו את העובדות על הרדיפה לממשלה ולאנשים. לאחר שלמדו את העובדות הסכימו השוטרים שהמתרגלים יסבירו את העובדות בכיכר העסקים אחרי הצהריים.

מתרגלים מסבירים את העובדות במחלקת המשטרה בטרונדהיים

מתרגלים מסבירים את העובדות במרכז העסקים בטרונדהיים. עוברי אורח מביטים
בלוחות התצוגה וחותמים על עצומה הקוראת
להפסקת הרדיפה.
מתרגלים מסבירים את העובדות במרכז העסקים בטרונדהיים. עוברי אורח מביטיםבלוחות התצוגה וחותמים על עצומה הקוראתלהפסקת הרדיפה.

מתרגלים נותנים את "תשעת הדיונים" ואת "דיווח על ההאשמות בנושא קצירת האיברים
של מתרגלי הפאלון גונג" מאת ועדת החקירה הקנדית לסגן ראש העיר.
מתרגלים נותנים את "תשעת הדיונים" ואת "דיווח על ההאשמות בנושא קצירת האיבריםשל מתרגלי הפאלון גונג" מאת ועדת החקירה הקנדית לסגן ראש העיר.