(Minghui.org)

ב-15 ביוני 2007 נכחו מתרגלי פאלון גונג, בלוויית 'ארגון הסיוע המשפטי של ג'אקארטה', בשימוע שקיים משרד החוץ האינדונזי. השימוע דן בהתערבותה של השגרירות הסינית לאחרונה במספר פעילויות של מתרגלי הפאלון גונג באינדונזיה.

את השימוע אירח גואדאדי ב. סאסונגקו (Gudadi B. Sasongko) מהלשכה לענייני אסיה-פסיפיק של משרד החוץ.

נציג מתרגלי הפאלון גונג, מר לו, אמר כי התערבותה של השגרירות הסינית באינדונזיה הינה מעבר לתחום הקשרים הדיפלומטיים שלה. השגריר הסיני ניסה ליישם את מדיניות המפלגה הקומוניסטית הסינית באינדונזיה, ובפרט להחרים את הפאלון גונג. השגריר הסיני חילק חומר כתוב המשמיץ את הפאלון גונג, כדי לזרוע שנאה נגד הפאלון גונג בקרב הקהילה הסינית באינדונזיה.

נציג מ'ארגון הסיוע המשפטי של ג'אקארטה', פבי יונסטה (Febi Yonesta), הוסיף "מה שעשתה השגרירות הסינית נגד מתרגלי הפאלון גונג מכונן אפליה, שהיא דבר עצוב, שכן אינדונזיה תומכת בחוקים נגד אפליה". פרט לכך הוא הדגיש כי ארגון הסיוע המשפטי יתייחס לרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג. הוא הוסיף "אנו מתנגדים לכל צורה של רדיפה, לא חשוב היכן היא מתרחשת".

בהקשר לנושאים שהעלה נציג מתרגלי הפאלון גונג, אמר גודאדי ממשרד החוץ "אנו נעקוב מקרוב אחר הנושא הזה, כדי שלא תהיה לממשלה האינדונזית גישה מוטעית כלפי הפאלון גונג". בנוסף, הוא יכתוב דו"ח על העניין בסמינר של משרד הבריאות האינדונזי. הוא מקווה כי מתרגלי הפאלון גונג יהיו יותר מקושרים עם משרד החוץ, כדי למנוע מצב בו ממשלת אינדונזיה תקבל מידע חד צדדי מהשגרירות הסינית ותשפוט בצורה מוטעית בעניין הפאלון גונג.