(Minghui.org)

ב- 18 ביוני 2007 העבירה ראש העיר וחברת המועצה של העיר פומונה שבקליפורניה את הצעת ההחלטה מס. 2007-73 לגנות את זוועות המפלגה הקומוניסטית הסינית על שהיא רודפת את הפאלון גונג ואת קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

הצעת החלטה מס. 2007-73

הצעת החלטה למועצת העיר של העיר פומונה הקוראת להתנגד לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג ברפובליקת העם של סין

הואיל וממשל רפובליקת העממית של סין אסרה על מתרגלי פאלון גונג לנהוג על פי אמונתם ורדפה אותם באכזריות ו-

הואיל ואיסור זה ורדיפה זו מפרים את החוקה של סין עצמה כמו גם את "האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות" ואת "ההצהרה הבינלאומית לזכויות האדם" ו-

הואיל ומאות אלפי אזרחים פשוטים בכל רחבי סין נכלאו כיוון שסירבו לוותר על אמונתם בפאלון גונג ועל שעתרו לממשל כדי להגן על הזכויות שמעניקה להם החוקה ו-

הואיל וישנם דיווחים מהימנים רבים אודות עינויים וסוגים אחרים של יחס אכזרי, מבזה ובלתי אנושי כלפי מתרגלי פאלון גונג אסורים ו-

הואיל וחברי פאלון גונג אחרים נידונו למחנות עבודה בכפיה, לכאורה תחת נהלים אדמיניסטרטיביים, שמאפשרים פסקי דין כאלה ללא משפט ו-

הואיל ומספר רב של מתרגלות פאלון גונג נידונו להשפלה ולהתעללות מינית באופן שיטתי, כולל אונס ואונס קבוצתי ו-

הואיל ומספר רב של מתרגלי פאלון גונג בסין איבדו את משרתם, ותלמידים גורשו מבתי הספר כיוון שסירבו לוותר על אמונתם ו-

הואיל וראיות אמינות מראות כי לפחות ב-36 מחנות ריכוז בסין קוצרים כיום איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים למטרות רווח כספי ו-

הואיל ומתרגל הפאלון גונג דונג-וויי בו, עובד של ארגון סיוע אמריקאי, ובעלה של הונג-וויי לואו, תושבת קליפורניה, נידון לשנתיים וחצי במחנה עבודה בכפיה ומוחזק עדיין במחנה עבודה בכפיה בשל אמונתו בפאלון גונג ו-

הואיל והצעדים בהם נוקט הממשל הסיני נגד הפאלון גונג הוא הפרה ישירה של זכויות האדם הבסיסיות לחופש האמונה ועיסוק באמונה, הביטוי וההיאספות.

מועצת העיר של העיר פומונה מחליטה כעת:

פסקה 1. כי מועצת העיר של העיר פומונה מאמינה שממשל רפובליקת העם של סין צריך להפסיק את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג ו-

פסקה 2. כי ארצות הברית צריכה לנצל כל פורום מתאים, ציבורי או פרטי, כדי לדחוק בממשל של הרפובליקה העממית  של סין לשחרר את מתרגלי הפאלון גונג העצורים ביניהם דונג-וויי בו, בן משפחתו של תושב קליפורניה, ולשים קץ לעינויים וליחס אכזרי, בלתי אנושי ומבזה אחר כלפיהם וכלפי אסירי מצפון אחרים ו-

פסקה 3. כי ממשלת ארצות הברית צריכה לחקור את ההאשמות בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות בארצות הברית מצד ממשל רפובליקת העם של סין, נציגיו וסוכניו, ביניהן ההאשמות לגבי הטרדה בלתי חוקית של אזרחי ארצות הברית ותושביה, שמתרגלים פאלון גונג, פקידים רשמים של המדינה ורשויות ממשל מקומיים בארצות הברית שתומכים בפאלון גונג, וכי היא צריכה לנקוט בפעולה מתאימה, כולל אך לא מוגבל לאכיפת חוקי ההגירה, כלפי כל הנציגים והסוכנים האלה שעוסקים בפעילויות בלתי חוקיות ו-

פסקה 4. העתק מתאים של הצעת החלטה זו יוגש למתרגלי הפאלון גונג בעיר פומונה.

פסקה 5. מזכיר העיר יוודא את אימוץ עיקרי הצעת ההחלטה והיא תכנס לתוקפה מיד עם אישורה.

אושר והתקבל ב-18 ביוני 2007

מאשר: מרי מישל מסיאס, מזכירת העיר

העיר פומונה: נורמה ג'יי. טורס, ראש העיר

[...]

מדינת קליפורניה

מחוז לוס אנג'לס

העיר פומונה

[...]

Clerk