(Minghui.org) עברו כבר אחת עשרה שנים שתלמידי הדאפא עומדים באומץ מול הרדיפה. ככל שהזמן עובר והסביבה נעשתה פחות חמורה, דפוסי החשיבה של כמה תלמידים, מבלי ששמו לב לכך, יצאו מכלל שליטה, ועל ידי כך אפשרו לסוכני המפלגה הקומוניסטית הסינית לנצל שוב ושוב את ההחסרות שלהם ולחבל בסביבה שבה תלמידי הדאפא מאמתים את הפא ומבהירים את העובדות. דברים כמו איסוף כספים, כתבים מזויפים, אתרי אינטרנט מרושעים ודברים דומים הם חלק מהדברים שעשו הסוכנים האלה או שהם פיקחו עליהם מאחורי הקלעים. אין על אף אחד מהתלמידים, בסין או מחוצה לה, להאמין בדברים אלה, וודאי וודאי שאין עליהם לנהוג לפיהם.

על אף שעכשיו זה טיפוח בתקופת תיקון הפא, בין אם זה בסין או מחוצה לה, אין על אף פרויקטן לאסוף כספים. וודאי שאין על פרויקטים המופעלים מחוץ לסין לאסוף כספים מסין. המאסטר הסביר וקבע כללים ברורים בקשר לזה. המאסטר גם אף פעם לא הסמיך מישהו לאסוף כספים.

תלמידים הנמצאים תחת ההשפעה של סוכני המק"ס אספו כספים, חילקו כתבים מזויפים או שקראו באתרי אינטרנט מרושעים. הם נמשכים מטה על ידי החזקות אנושיות, וטיפחו בצורה גרועה. הסוכנים האלה לא רק עושים דברים בשם פרויקטים של אימות הפא של תלמידי הדאפא בחו"ל, אלא גם בשם המאסטר ובשם משפחתו של המאסטר, והם מובילים תלמידים במרמה לביצוע מעשים רעים. על כל המטפחים לדעת שללכת נגד המאסטר שלהם זוהי הפעולה הגרועה ביותר, ועדיין תחת ההשפעה של סוכני המק"ס תלמידים אחדים עשו דברים רעים בשם המאסטר, שזה בדיוק ללכת ישירות נגד המאסטר שלהם. זה מסוכן מאוד. אף על פי שתיקון הפא עדיין לא הסתיים ויש עדיין הזדמנויות לפצות על ההפסדים, הזדמנויות כאלה לא יתקיימו לנצח. אנחנו מקווים שהתלמידים האלה שאליהם מכוונים מילים אלו יתעוררו ויהיו רציונליים, יתמקדו ביציבות בעשיית שלושת הדברים היטב, וייעשו תלמידי דאפא מוכשרים ומכובדים.

7 במאי 2010