(Minghui.org)

הצהרה חגיגית:

כיוון שהאמנתי לשטיפת המוח המשמיצה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, וכיוון שחששתי להיות נרדף בעצמי, ביצעתי פשע מתועב נגד הדאפא. ועבירה מוסרית עצומה נגד אמי. לא רק שהסגרתי למשטרה את ספרי הדאפא וחומרי המידע של אמי, אלא אף האשמתי אותה באשמת שווא שגרמה למעצרה במחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים. אני מצהיר בזאת: כל מה שעשיתי שהזיק לדאפא ולאמי בטל ומבוטל. אני חוזר בי מעבירותיי ואפצה על טעויותיי. אני מאמין שפאלון דאפא הוא טוב ואני אתמוך בו.

לואן יי-וויי , 12 בדצמבר 2010

הגרסה הסינית: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/162名觉醒世人的郑重声明-234182.html

הצהרה חגיגית:

לאחר ש[תעמולת] המפלגה הקומוניסטית המרושעת חילחלה למחשבותיי, מחשבותיי פנו נגד הדאפא. עשיתי כמה מעשים שראוי להתחרט עליהם נגד הדאפא, כולל השמצת מאסטר לי והדאפא, קריעת ספרי דאפא וחומרי מידע של הבהרת אמת. עכשיו אני מודה בטעויותיי בכנות בפני המאסטר של הדאפא. אני אפעל לפצות על העבירות שלי. אני מאמין בדאפא ותומך בו. פאלון דאפא הוא טוב. אמת-חמלה-סובלנות זה טוב.

ליי סאן, 28 בדצמבר 2010

הגרסה הסינית: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/31/129名觉醒世人的郑重声明-234293.html