(Minghui.org)

כבר 11 שנה המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) טופלת האשמות שקריות על מתרגלי הפאלון גונג ורודפת אותם. מדיניותה לגבי הרדיפה מוצבת מעל ומעבר כל חוק שהו או כל נוהל חוקי שעל פיו צריכות רשויות ממשלה לפעול.

ב-21 בדצמבר 2010 הרשויות אסרו באופן בלתי חוקי את מר יואן י-לונג, את בנו ואת כלתו משום שהם תרגלו פאלון גונג בבית. הם נלקחו למרכז מעצרים.

יותר מ-95 אחוז מתושבי הכפר חתמו על עצומה שהוגשה למשרדי השרות החשאי ובה העידו כי משפחת יואן הם אנשים טובים שלא עשו שום דבר בלתי חוקי. הם ביקשו לשחרר אותם. זוהי דוגמה של פעולה יוצאת דופן שנעשתה על ידי אנשים פשוטים בסין. העצומה שיקפה את לבם של הכפריים ואת האומץ המוסרי שלהם.

אף על פי שתושבי הכפר ידעו שכל מי שעוזר למתרגלי הפאלון גונג נרדף בעצמו, הם עדיין הצהירו בבירור בעצומה כי לתרגל פאלון גונג וללכת על פי העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות ולהיות אנשים טובים יותר – אינם דברים מוטעים או פליליים, ולכן אין על משפחת יואן להיות בכלא. הם הצהירו כי נעשתה טעות, כי אין זה חוקי לאסור אנשים כאלה, וכי אין זה נכון לחברה למנוע מאנשים להיות טובים.

תושבי הכפר, כולם איכרים מלידה, היו נחושים לחתום על העצומה כדי להגן על משפחת יואן למרות שהם ידעו איזה דברים נוראיים המפלגה הקומוניסטית מסוגלת לעולל.

מדוע הם חתמו על העצומה למרות שהיו מודעים כמה אכזרית היא המפלגה הקומוניסטית? בהיותם איכרים מלידה הם למדו לחיות בהרמוניה ביניהם, כמו משפחה גדולה, והם תומכים במי שנמצא בקשיים ובמיוחד אם הוא עצור בידי הרשויות. למשפחת יואן יש מוניטין טוב בכפר. כל תושב בכפר שיש לו מצפון יתמוך וידבר בעדה.

בשנים האחרונות נחתמו עצומות רבות הקוראות לעצירת הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג. חלק מהן נשלחות לרשויות המקומיות, חלק מגיעים לאו"ם.

המפלגה הקומוניסטית רודפת את האנשים הטובים באמצעות אכיפה של מדיניות של שקרים ובכך שהיא משחדת ומסיתה בריונים באמצעות כסף. האיכרים, לעומתם, הם בעלי מצפון התומכים באנשים טובים. הפיסקה המסיימת את העצומה מתארת בקיצור ולעניין את מטרת העצומה: "אנו, תושבי הכפר ג'ונג-שנג, חותמים בזאת על העצומה להפציר בכם לשחרר את שלושת תושבי הכפר העצורים, כדי שהם יוכלו להמשיך לטפל בבני משפחתם המבוגרים יותר, וכדי שילדיהם יוכלו לגדול ולהבין דברים בתוך סביבה נורמלית".