(Minghui.org)

כשמתרגלי הדאפא חושפים את הרשעות ורוע הלב של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ומיעצים לאנשים לפרוש מהמק"ס ומכל הארגונים המסועפים לה, זה כדי להציל אנשים ולא רק לעשות זאת כדי לצאת ידי חובה ולהשלים משימה. בכל אופן בגלל שהמנטאליות והמושגים האנושיים של אחדים מהמתרגלים מרובים ושונים היה להם השפעה שלילית כששכנעו אנשים לפרוש, ויצרו עבור אנשים אלה כינויים ולא שמות אמיתיים. לדוגמה: היו מקרים שהשתמשו באופן חוזר ורב באותם הכינויים, שמות אחדים נרשמו רק כמילה בודדת ובכמה שמות השתמשו בספרות במקום במילים וכיוצא בזה. כשהדברים נעשים בצורה כה מרושלת זה לא הולם ולא משקף את האופי הרציני והחגיגי של פרישה מהמק"ס ובנוסף זה מערער את אמינות הרישום של אלה שפרשו, ואי לכך מפריע ושולל את ההזדמנות של אנשים להינצל והורס את מאמצי מתרגלי הדאפא באותו אזור להבהיר את האמת.

פרישה מהמק"ס היא החלטה מאד חשובה ואירוע מאד חשוב בחיי האנשים. ההצהרה על פרישה מהמק"ס, כשמישהו מצהיר באופן פומבי על פרידתו מהמק"ס זה נכתב כדי שיראה על ידי השמיים, והשם שנועד לעשות זאת צריך להיכתב באופן רציני ובזאת הוא מפגין את כנותו במעשה. מתרגל העוזר לאנשים לפרוש מהמק"ס ומהארגונים המסונפים לה זה מסתכם במילוי משימתו להצלת אנשים, ולכן זה צריך להיעשות במחשבה טבעית קדושה ומבוצעת באופן רציני. כדי לשמור על האופן הרציני והחגיגי של פרישה מהמק"ס, האתר שבו נרשמים שמות הפורשים מהמק"ס לא יקבל יותר שמות שנכתבו באופן מרושל וחסר סדר ואת התוצאות יינשאו על ידי האדם הפורש מהמק"ס והמתרגל האחראי להחתמה, הבה ניקח זאת כתזכורת.