(Minghui.org)

בסבב מעצרים בלתי חוקיים בחודש ספטמבר השנה, "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") בעיר שן-יאנג עצר באופן בלתי חוקי מתרגלי פאלון גונג מקומיים ולקח אותם למרכזי שטיפות מוח. ביניהם הייתה הגב' שיה שנעצרה ב-13 בספטמבר.

כשהשוטרים עצרו אותה הבן שלה צעק: "אמי היא אדם טוב והיא לא עשתה שום דבר רע. אתם לא יכולים לעצור אותה! לאן שהיא לא תגיע אנחנו נגיע גם כן".

ואכן, הבן והנכד של גב' שיה שלה החלו במסע נחוש לשחרר אותה. ביום שלמחרת בעלה של גב' שיה הגיע מנסיעה וגילה שאשתו נעצרה, וגם הוא החל מיד במבצע להצלתה.

הבעל העז להזהיר את ראש "משרד 610" של העיר "אתה פגעת בהרמוניה משפחתית ועכשיו אני מוביל את המהלך ואני אציק לך".

בזכות העמידה הנחושה של המשפחה והאומץ הבלתי מתפשר שלהם בפני הרדיפה של "משרד 610", הם הצליחו לשחרר את הגב' שיה עוד באותו יום. שאר המתרגלים שנעצרו עדיין עצורים במרכז לשטיפות מוח הממוקם במבנה השייך לרשות המקומית של שאו-יאנג.