(Minghui.org)

לפני זמן מה התבקשו כמה מתרגלים ותיקים מאזור מסוים בסין על ידי מתרגלים מעבר לים לאסוף חומר היסטורי ולכתוב את תולדות הפצת הדאפא באזור כהכנה להקמת ארכיון. פעילות כזו מסכנת את ביטחונם של המתרגלים המקומיים. כמה מתרגלים מקומיים ניסו להניא אותם מהמעשה אך ללא הועיל. לפיכך, אותם מתרגלים החליטו לדווח על הנושא לאתר מינג-הווי. עורכי אתר מינג-הוי מזכירים למעורבים לשמור על בטיחותם של המתרגלים בסין ולהתייחס להצלת אנשים כאל הדבר החשוב ביותר העומד בראש סדר העדיפיות, ולא להיחפז ולכתוב כרוניקה היסטורית. למרות התזכורות החוזרות ונשנות, המתרגלים המעורבים ממשיכים להתעלם מהניסיונות להניאם מהמעשה. לאחרונה דווח שהמתרגלים האחראים לנושא, בעיקר אלה שהופיעו בראיונות בווידיאו נעצרו כולם על ידי המפלגה ההקומוניסטית הסינית (המק״ס) דבר שהזיק למתרגלי הדאפא וגרם צער למאסטר.

מאז שהמק״ס החלה לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג ב-1999, יש מספר מצומצם של מתרגלים מעבר לים שאינו מקדיש תשומת לב מספקת לבטיחותם של המתרגלים בסין. הם חוזרים ועושים מעשים הגורמים נזק למתרגלים בסין ומפריעים להם ללכת בדרך שהמאסטר סידר להם. המקרים רבים מכדי להיחשב למספר שולי של תקריות. אם תיקון הפא היה מגיע לקיצו, ובאותה שעה המתרגל ימשיך לעשות מעשים כאלה, המאפשרים רדיפה מצד המק״ס וומשמחים את הכוחות הישנים, האם אין האדם הזה לשחרר מיד את ההחזקה שלו ל"עצמי" ולטפח את השין-שינג שלו ביציבות?

המאסטר לימד שוב ושוב את התלמידים על המצב הקריטי של הדברים שמתרחשים בתקופת תיקון הפא ושכל דבר שהמתרגלים עושים, כיצד הם עושים אותו ועד כמה טוב הם עושים אותו, לכל אלה יש השפעה על עתידן של הישויות החיות. תלמידי הדאפא יודעים גם שהמאסטר סידר בקפידה את מה שעל תלמידי הדאפא שמחוץ לסין לעשות ואת מה שעל תלמידי הדאפא בסין לעשות. האם אנו, מתרגלי הדאפא שמחוץ לסין עשינו היטב את הדברים שהמאסטר ביקש מאיתנו לעשות? מדוע אנו מנסים לסדר למתרגלים שבסין לעשות דברים שאנחנו רוצים? האין זה נובע מההחזקה ל"אני" ולמחשבה אנושית? האם אין זה מקרה של הפרעה הנגרמת לנו, ושאנו עומדים לגרום אותה לאחרים במקום להתמקד בהסרתה? האם נוכל לשאת בתוצאות? כל אלה הן שאלות שעלינו לשאול את עצמנו.

לא משנה איזה מתרגל, גוף תקשורת, אתר אינטרנט, או פרוייקט שמתרגלים יוזמים מחוץ לסין מתעלם מבטיחות המתרגלים בסין ומבקש מהם לעשות דברים שאינם קשורים להצלת אנשים - הוא מחבל בסידורים של המאסטר לתיקון הפא והצלת ישויות חיות ומפריע לתלמידי הדאפא בסין. אנו מקווים שאותם מתרגלים שמחוץ לסין שהדברים מכוונים אליהם לא ימשיכו לצבור כך קארמה, ובמקום זאת יטפחו ביציבות וברציונליות וינצלו את ההזדמנות להציל יצורים חיים. אנו מקווים גם שמתרגלים עמיתים, בתוך סין ומחוצה לה, השומעים על כך ילמדו את הלקח וימנעו מעשיית טעיוית דומות.

ה-12 בנובמבר 2012