(Minghui.org)

בכלא פרובינציית ג'י-לין כלואים עדיין 40 מתרגלי פאלון גונג, חלקם הועבר אל מחלקות הכלא ממרכז שטיפות המוח של הכלא שנסגר. שמותיהם של 21 מהמתרגלים מפורטים בגרסה באנגלית. ידוע כי 5 מבין המתרגלים הכלואים עונו עד לנכות, והם מוחזקים במחלקה לנכים של הכלא. שמותיהם מפורטים בגרסה האנגלית.

חלק מהמתרגלים צריכים לצאת בקרוב מהכלא, ורצוי שהמשפחות שלהם יופיעו ביום השחרור לקחת אותם הביתה, כדי למנוע מהוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) ומ"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני" והוקם במיוחד כדי לרדוף מתרגלי פאלון גונג) לקחת אותם למרכזי שטיפות מוח או מחנות עבודה בכפייה כדי להמשיך לענותם ו"לשנות" את מחשבתם.

שמות האנשים המעורבים בפשעים נגד האנושות המתרחשים בכלא ג'י-לין מפורטים בגרסה האנגלית ביחד עם מספרי הטלפון שלהם.